۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله بررسي تنوع ژنتيکي صفات زراعي در ژنوتيپ هاي مختلف رازيانه (.Foeniculum vulgare Mill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي صفات زراعي در ژنوتيپ هاي مختلف رازيانه (.Foeniculum vulgare Mill)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازيانه
مقاله Foeniculum vulgare Mill.
مقاله عملکرد
مقاله وراثت پذيري
مقاله ضريب همبستگي
مقاله تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: افيوني داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع ژنتيکي و روابط بين صفات زراعي در ژنوتيپ هاي رازيانه، آزمايشي بر روي ۱۲ ژنوتيپ رازيانه شامل ۱۰ ژنوتيپ داخلي و ۲ رقم خارجي با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفي با ۳ تکرار، در ايستگاه تحقيقاتي شهيد فزوه اصفهان و طي سالهاي ۱۳۸۴- ۱۳۸۳ اجرا گرديد. بر اساس نتايج تجزيه واريانس اختلاف معني داري ميان ژنوتيپ هاي مورد مطالعه براي همه صفات مشاهده گرديد. کليه صفات مورد مطالعه بجز تعداد چتر و تعداد گل در چتر از وراثت پذيري متوسط تا زياد (۹۹- ۴۸ درصد) برخوردار بودند. عملکرد گياه همبستگي مثبت و معني داري با صفات روز تا رسيدگي کامل، تعداد چترک و درصد اسانس داشت. چهار مولفه اول در تجزيه به مولفه هاي اصلي، ۸۵ درصد از کل واريانس متغير ها را توجيه کردند. صفات تعداد شاخه فرعي، تعداد گل عقيم، عملکرد دانه، وزن ۱۰۰۰ دانه، روز تا ۵۰% و ۱۰۰% گلدهي، روز تا رسيدگي کامل و ارتفاع در ۵۰% گلدهي عمده ترين نقش را در تبيين مولفه اول داشتند. در مولفه دوم، صفات ارتفاع در ۱۰۰% گلدهي، درصد اسانس و درصد خاکستر داراي اهميت بيشتري بودند. در مولفه سوم صفات تعداد چترک و تعداد گل در چترک و در مولفه چهارم صفت تعداد گل آذين بيشترين اهميت را در تبيين اين مولفه ها داشتند. بر اساس تجزيه خوشه اي ۱۲ ژنوتيپ مورد بررسي در سه دسته مختلف قرار گرفتند و اختلاف هاي چشمگيري به ويژه در عملکرد بذر، درصد اسانس، زمان رسيدگي و ارتفاع گياه در بين گروه ها وجود داشت. بنابراين مي توان از طريق تلاقي بين ژنوتيپ هاي برتر خوشه هاي مختلف و آزمون نتاج آنها از طريق برنامه هاي به نژادي و انتخاب، نسبت به توليد ارقام با خصوصيات زراعي مطلوب اقدام نمود.

© حقوق سایت محفوظ است