۱۳۹۵-۰۳-۱۰

مقاله بررسي تنوع ژنتيكي و توارث پذيري عمومي توده هاي محلي هندوانه سيستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي و توارث پذيري عمومي توده هاي محلي هندوانه سيستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هندوانه
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله توارث پذيري عمومي
مقاله تجزيه كلاستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نارويي راد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اله دو مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فنايي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور حفاظت از ذخاير ژنتيكي و شناسايي نقاط قوت و ضعف توده هاي محلي سيستان و مقايسه آن با ارقام اصلاح شده، ۵۳ توده محلي به همراه ۳ رقم فرفاكس، شوگر بي-بي و چارلستون گري (شاهد) به صورت آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در قالب طرح لاتيس مستطيل با دو تكرار اجرا گرديد. صفات مورفولوژي شامل طول بوته، وزن ميوه، وزن بذر، تعداد ميوه، طول ميوه، عرض ميوه، درصد قند و عملكرد بودند. ميزان تنوع فنوتيپي، ژنوتيپي، محيطي، توارث پذيري عمومي صفات، نسبت تنوع ژنوتيپي به محيطي، ضريب همبستگي صفات، رگرسيون گام به گام، تجزيه خوشه اي و تجزيه به مولفه هاي اصلي با استفاده از نرم افزارهاي Excell و SAS نسخه ۹٫۱ محاسبه گرديد. نتايج نشان داد ارقام و توده ها از نظر صفات طول ميوه، عرض ميوه، درصد قند و عملكرد اختلاف معني داري در سطح ۵ درصد داشتند. در مورد همه صفات، ضريب تنوع فنوتيپي از ضريب تنوع ژنتيكي بيشتر بود، كه نشان دهنده تاثير عوامل محيطي بر روي صفات مورد بررسي مي باشد. نسبت تنوع ژنوتيپي به محيطي در همه صفات به جز صفت وزن بذر پايين بود. همبستگي فنوتيپي بين صفات، نشان داد كه بين عملكرد و وزن ميوه، طول ميوه و عرض ميوه همبستگي مثبت و معني دار داشتند. تجزيه خوشه اي بر اساس صفات مورفولوژي توده هاي جمع آوري شده را به چهار گروه قابل متمايز تفكيك نمود. تجزيه به مولفه هاي اصلي صفات اشاره داشت به اينكه دو مولفه اول ۳۶ و ۱۹ درصد (۵۵ درصد از كل) از تنوع كل را توجيه نمودند. ۷۸ درصد از تنوع توسط پنج مولفه اول، قابل توجيه بود. در مولفه اول، صفت عرض ميوه (۵۴ درصد)، عملكرد (۵۳ درصد)، وزن ميوه (۵۰ درصد)، طول ميوه (۳۷ درصد) و در مولفه دوم صفت تعداد ميوه (۵۲ درصد)، وزن بذر (۴۸ درصد) و درصد قند (۲۸ درصد) بيشترين تاثير را در توجيه تنوع ژنتيكي دارا بودند.

© حقوق سایت محفوظ است