۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي تنوع ژنتيكي براي عملكرد و كيفيت علوفه در فاميل هاي ناتني چچم دايمي (Lolium perenne) تحت شرايط كشت فاصله دار و متراكم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي براي عملكرد و كيفيت علوفه در فاميل هاي ناتني چچم دايمي (Lolium perenne) تحت شرايط كشت فاصله دار و متراكم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چچم دائمي
مقاله عملكرد علوفه
مقاله كيفيت علوفه
مقاله وراثت پذيري
مقاله همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور تعيين ميزان و ماهيت تنوع ژنتيکي و ارتباط بين عملکرد علوفه خشک و سه صفت کيفي (درصد قابليت هضم، درصد قندهاي محلول در آب و درصد پروتئين خام) در يک توده ديپلوئيد چچم دائمي (Lolium perenne) تحت شرايط کشت فاصله دار و متراکم انجام شد. تعداد ۲۴ ژنوتيپ به صورت تصادفي انتخاب شدند. هر يک از ژنوتيپ ها به هشت کلون تقسيم شدند و با استفاده از روش تلاقي پلي کراس، بذور فاميل هاي ناتني (Half sib families) توليد شدند. سپس کلون هاي والديني و بذور نتايج در شرايط کشت فاصله دار و متراکم، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي به مدت دو سال مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي اندازه گيري درصد قابليت هضم، قندهاي محلول در آب و پروتئين خام از طيف سنج مادون قرمز نزديک (NIR) استفاده شد. تجزيه ژنتيکي داده ها، نشان داد که وراثت پذيري عمومي براي صفات کيفي در کشت فاصله دار نسبتا زياد (۰٫۸- ۰٫۴۸=h2b) ولي براي عملکرد علوفه متوسط بود (۰٫۴۹- ۰٫۲۵=h2b). مقدار وراثت پذيري خصوصي براي عملکرد علوفه کم (۰٫۰۳- ۰٫۰۱= h2n) بود در حالي که مقدار آن براي صفات کيفي بيشتر (۰٫۹۱- ۰٫۰۳=h2n) بود. نتايج نشان داد که واريانس غير افزايشي (غالبيت) مهم ترين جز کنترل کننده عملکرد علوفه بوده است در حالي که براي صفات درصد قابليت هضم، قندهاي محلول در آب و پروتئين خام واريانس افزايشي مهم تر بود. همبستگي ژنوتيپي بين قابليت هضم و درصد قندهاي محلول در آب مثبت و معني دار بود، در حالي که، همبستگي بين پروتئين خام و قندهاي محلول منفي و معني دار بود و اين روند در هر دو شرايط کاشت پايدار بود. همبستگي ژنتيکي بين قابليت هضم و پروتئين خام در کل منفي ولي مقدار آن کم و غيرمعني دار بود. رابطه بين عملکرد علوفه و قابليت هضم در دو محيط کاشت متفاوت بود، در کاشت فاصله دار، ضرايب همبستگي نزديک به صفر ولي در کشت متراکم، ضرايب منفي ولي غير معني دار بودند. عملکرد علوفه با قندهاي محلول همبستگي مثبت، ولي با درصد پروتئين خام همبستگي منفي و معني دار داشت.

© حقوق سایت محفوظ است