۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي تنوع ذخاير توارثي گندم دوروم براي برخي از خصوصيات زراعي و مرفولوژيكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ذخاير توارثي گندم دوروم براي برخي از خصوصيات زراعي و مرفولوژيكي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دوروم
مقاله تنوع ژنتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهبازپورشهبازي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع ژنتيکي گندم هاي دوروم مربوط به کشورهاي مکزيک، ايتاليا و ترکيه، تعداد ۱۰۸ ژنوتيپ در سال زراعي ۷۷-۱۳۷۶ در کرج در قالب طرح مشاهده اي ساده با شش بلوک کشت و مورد ارزيابي قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: ميانگين عملکرد سنبله، طول ريشک، تعداد دانه در سنبله، طول پدانکل، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و وزن هزاردانه. نتايج اين پژوهش نشان داد که ژنوتيپ هاي کشورهاي مورد مطالعه از نظر اکثر صفات، اختلاف معني داري با يکديگر دارند. همبستگي ميان عملکرد سنبله با تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه و تعداد سنبلچه در سنبله مثبت و معني دار بود. رگرسيون چند متغيره خطي نشان داد که صفات وزن هزاردانه، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله تقريبا ۹۴ درصد از تغييرات ميانگين عملکرد سنبله را در اين نمونه ها توجيه مي نمايد. نتايج تجزيه عليت نشان داد که اثر مستقيم تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه بر ميانگين عملکرد سنبله مثبت و بالا مي باشد ولي تعداد سنبلچه فقط اثر غيرمستقيم مثبت و بالايي از طريق تعداد دانه در سنبله بر ميانگين عملکرد سنبله دارد. نتايج اين بررسي حاکي از آن است که خصوصياتي مانند تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه را مي توان به عنوان شاخص هايي براي انتخاب در جهت بهبود عملکرد سنبله در گندم دوروم توصيه نمود.

© حقوق سایت محفوظ است