۱۳۹۵-۰۵-۰۸

مقاله بررسي تفاوت عملکرد مهاري قطعه پيشاني مغز در سالمندان با فعاليت بدني متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۱ در رفتار حركتي (پژوهش در علوم ورزشي) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تفاوت عملکرد مهاري قطعه پيشاني مغز در سالمندان با فعاليت بدني متفاوت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله مهار پاسخ
مقاله قطعه پيشاني مغز
مقاله فعاليت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعاليت بدني و ورزش موجب بهبود کارکردهاي شناختي سالمندان مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين تفاوت کارايي عملکردهاي مهاري قطعه پيشاني در سالمندان با فعاليت بدني متفاوت است. مطالعه حاضر يک تحقيق مقطعي مقايسه اي است. نمونه ها شامل سالمندان با ميانگين سني ۵٫۹۷±۷۰ سال، وزن ۱۵٫۶۴±۷۳٫۴۲ و قد ۷٫۹۲±۱۶۷٫۷ سانتي متر بود. ابتدا با استفاده از آزمون يال سالمندان به سه گروه با فعاليت بدني کم، متوسط و زياد تقسيم شدند. سپس از آزمون استروپ براي بررسي کارکردهاي مهاري قطعه پيشاني مغز استفاده شد. براي تحليل داده ها از آناليز واريانس يک طرفه جهت مقايسه داده هاي سه گروه با فعاليت بدني متفاوت استفاده شد. يافته ها نشان داد تعداد خطاهاي سه گروه در مرحله اول و سوم آزمون استروپ با يکديگر تفاوت دارد (آماره پي در هر دو مرحله ۰٫۰۰۲). زمان پاسخ آزمون نيز بين سه گروه در مرحله اول و سوم آزمون تفاوت داشت (مقادير آماره پي به ترتيب ۰٫۰۴۱ و ۰٫۰۰۶). مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد در گروه ها سالمنداني که فعاليت بدني بيشتر دارند تعداد خطاها و زمان پاسخ کمتر است. در مطالعه حاضر ارتباط معني داري بين فعاليت بدني و عملکرد مهاري وجود دارد. بر اين اساس زمان عکس العمل، مهار و توجه انتخابي در سالمندان با فعاليت بدني بيشتر، کارايي بالاتري دارد.

© حقوق سایت محفوظ است