۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي تغيير تعداد پنجه در بوته در تراكم هاي مختلف كاشت بر عملكرد و اجزا عملكرد دانه گندم اترك در شرايط آب و هوايي جنوب خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۲ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تغيير تعداد پنجه در بوته در تراكم هاي مختلف كاشت بر عملكرد و اجزا عملكرد دانه گندم اترك در شرايط آب و هوايي جنوب خوزستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله عملكرد
مقاله اجزا عملكرد
مقاله تراكم
مقاله تعداد پنجه
مقاله تغيير تعداد پنجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهنما عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده عبدالمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي امکان افزايش اجزا عملکرد گندم اترک اين آزمايش به مدت دو سال زراعي ۷۶-۱۳۷۵ و ۷۷-۱۳۷۶ در مرکز تحقيقات کشاورزي خوزستان به صورت کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار و سه تيمار تراکم کاشت ۱۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ بذر در مترمربع در کرت هاي اصلي و چهار سطح تعداد پنجه در بوته شامل قطع تمامي پنجه ها، باقي گذاشتن يک و دو پنجه در بوته و تيمار شاهد بدون قطع پنجه به عنوان کرت فرعي اجرا گرديد. بعلاوه از طريق تنک نمودن نسبي سنبله در هر کرتچه تغييرات احتمالي وزن دانه بررسي گرديد. همچنين بر اساس نتايج دو سال آزمايش در سال زراعي ۷۹-۱۳۷۸ آزمايشي درون جعبه کشت در قالب طرح کاملا تصادفي به روش فاکتوريل با سه تيمار فاصله کاشت ۲۰، ۱۰ و ۵ سانتيمتر بين رديف ها با تراکم کاشت ثابت ۴۰۰ بذر در واحد سطح گندم اترک و سه سطح پنجه در بوته شامل قطع تمامي پنجه ها، باقي گذاشتن يک پنجه در بوته و تيمار شاهد بدون قطع پنجه اجرا گرديد. نتايج آزمايش دو ساله نشان داد که با افزايش تراکم کاشت تعداد سنبله در واحد سطح افزايش يافت ولي تعداد دانه در سنبله کاهش داشت. تراکم کاشت بر وزن هزاردانه تاثيري نداشت ولي تنک نمودن جزيي سنبله سبب افزايش وزن هزاردانه گرديد که نشان دهنده محدوديت منبع مي باشد. بيشترين تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه در تيماري که تمامي پنجه هاي آن قطع شده بود توليد گرديد. بر همين اساس بيشترين تراکم کاشت با کمترين تعداد پنجه در بوته بيشترين عملکرد دانه را توليد نمود. با توجه به عدم معرفي ارقام کم پنجه به منطقه نتايج سال سوم آزمايش مشخص نمود که توزيع يکنواخت بذر در واحد سطح تاثير فراواني در بهبود اجزا عملکرد دارد و تحت شرايط کشت و ارقام فعلي بهترين تراکم کاشت توصيه شده ۴۰۰ بذر در واحد سطح با فاصله کاشت ۵×۵ سانتيمتر مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است