۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي تغييرات قوسهاي دنداني بيماران متعاقب استفاده از دستگاه اكسپنشن Y شكل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۳۸ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات قوسهاي دنداني بيماران متعاقب استفاده از دستگاه اكسپنشن Y شكل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكسپنشن Y شكل
مقاله تنگ فكي بالا
مقاله كمبود فضا
مقاله اكسپنشن متحرك
مقاله عرض بين مولر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدآخوندي محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه بررسي تاثير دستگاه اكسپنشن Y شكل بر قوس دنداني فك بالا و پايين در بيماران دوره Mixed Dentiton مي باشد. تعداد ۸ بيمار (۶ دختر و ۲ پسر) با دامنه سني ۷ تا ۱۱ سال و تشخيص تنگ فكي بالا، رتروژن دندانهاي قدامي بالا و كمبود فضا در ناحيه كانين هاي بالا تحت درمان با دستگاه متحرك اكسپنشن Y شكل قرار گرفتند. كست هاي فك بالا و پايين قبل از درمان و حداقل سه ماه پس از ختم مرحله فعال درمان تهيه شد. در هر بيمار ۸ شاخص كست بالا و ۷ شاخص كست پايين اندازه گيري شد و ميانگين، انحراف معيار و سطح معني داري محاسبه گرديد؛ همچنين ميانگين تغييرات گروه مطالعه با ميانگين تغييرات رشدي گروه كنترل نيز مقايسه شد. نتايج افزايش معني داري را در عرض بين كانين فك بالا در معيار كرونالي و سرويكالي، عرض بين مولر فك بالا در هر سه معيار كرونالي، سرويكالي و آلوئولي (P<0.005)، پيرامون و طول قوس فك بالا، عرض بين كانين فك پايين در معيار كرونالي و آلوئولي و عرض بين مولر فك پايين در معيار سرويكالي در گروه مطالعه نشان داد. در مقايسه با گروه كنترل افزايش عرض بين كانين فك بالا و عرض بين مولري فك بالا در هر دو معيار سرويكالي و آلوئولي معني دار بودند. نتايج كلينيكي حاصله نيز مويد تاثير مثبت اين دستگاه در بيماران مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است