۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي تغييرات اسكوليوز پس از يك دوره تمرينات اصلاحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در حرکت از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات اسكوليوز پس از يك دوره تمرينات اصلاحي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسكوليوز
مقاله ستون فقرات
مقاله تربيت بدني و حركات اصلاحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اكبر مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: غفارپور يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر، بررسي تغييرات اسکوليوز پس از يک دوره تمرينات اصلاحي در يک گروه از دانش آموزان پسر بود. بدين منظور ۴۴۵ نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي با استفاده از تست نيويورک، غربالگري (Screening) شدند که ۷۹ نفر (۱۷٫۷ درصد) از آنها مبتلا به عارضه اسکوليوز بودند. سپس از بين اين افراد ۱۶ نفر براي گروه شاهد و ۲۰ نفر براي گروه تجربي انتخاب شدند. آزمودني هاي گروه تجربي در يک برنامه تمريني به مدت ۸ هفته و هر هفته ۳ جلسه شرکت کردند. بعد از اتمام برنامه تمريني و اجراي پس آزمون، نتايج به دست آمده از آزمون خي دو و تي _ استيودنت در سطح اطمينان ۹۵% مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مهمترين نتايج بدست آمده از تحقيق نشان داد که ميان شدت اسکوليوز آزمودني هاي گروه تجربي در دو مرحله پيش و پس آزمون تفاوت معني داري وجود دارد (P≤۰٫۰۵) و همچنين رابيطه معني داري بين ميزان شيوع اسکوليوز و سن آزمودني ها بدست آمد (P≤۰٫۰۵). يافته هاي تحقيق بر اعتبار و اهميت حرکات اصلاحي در بهبود ناهنجاري هاي وضعيتي مانند اسکوليوز تاکيد مي کنند. 

© حقوق سایت محفوظ است