۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي تراكم بوته بر خصوصيات كيفي گندم .Triticum aestivum L رقم كوهدشت در شرايط ديم گنبد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تراكم بوته بر خصوصيات كيفي گندم .Triticum aestivum L رقم كوهدشت در شرايط ديم گنبد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرامينه
مقاله گندم
مقاله خصوصيات كيفي
مقاله آرايش گياه
مقاله تراكم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي فر اميد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني علي‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بمنظور ارزيابي واکنش صفات کيفي گندم رقم کوهدشت به آرايش تراکم گياه، آزمايشي در سال زراعي ۸۱-۱۳۸۰ در ايستگاه تحقيقاتي گنبد اجراء گرديد. براي اجراي آزمايش از مقادير متفاوت ( ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰ و ۴۰۰ عدد بذر در متر مربع) و سه فاصله رديف کشت (۵، ۱۲،۱۷ و ۲۵ سانتيمتر) در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي بصورت فاکتوريل با سه تکرار در شرايط ديم استفاده شد. صفات کيفي بعد از برداشت نهايي و در آزمايشگاه شيمي غلات تعيين و اثرات اصلي و متقابل آنها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. ارزيابيها نشان داد با زياد شدن فاصله رديف کشت، درصد پروتئين، درصد گلوتن مرطوب و درصد گلوتن خشک روند افزايشي دارند اما روند عدد زلني، سختي دانه، ميزان جذب آب آرد، شاخص کيفي گلوتن، فعاليت آلفا- آميلاز، درصد رطوبت دانه و نسبت آميلوز به نشاسته تا فاصله رديف کشت ۱۷ سانتيمتر افزايشي است و با افزايش بيشتر فاصله رديف کاهش مي يابد. حجم نان نيز با افزايش فاصله رديف کاهش يافت. سختي دانه و ميزان جذب آب آرد با افزايش ميزان بذر افزايش يافته اما نسبت آميلوز به نشاسته تا ميزان بذر ۳۵۰ عدد روند افزايشي نشان داد. اثر ميزان بذر بر عدد زلني و اثر متقابل فاصله رديف و ميزان بذر بر درصد جذب آب معني دار بود. بين نسبت آميلوز به نشاسته و عدد زلني، همچنين عدد زلني و صفات درصد پروتئين، حجم نان و سختي دانه همبستگي مثبت مشاهده شد. تجزيه و تحليل آماري نشان داد که فاصله رديف ۱۷ سانتيمتر و ميزان بذر ۳۰۰ عدد بذر در متر مربع مناسب ترين آرايش گياه مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است