۱۳۹۵-۰۵-۱۴

مقاله بررسي تاثير چهار حالت آماده سازي سطح پرسلن بر ميزان چسبندگي استرپتوکوک موتانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير چهار حالت آماده سازي سطح پرسلن بر ميزان چسبندگي استرپتوکوک موتانس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوکوک موتانس
مقاله پرسلن دنداني
مقاله روش
مقاله آماده سازي سطحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لواف شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجف پور اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: چسبندگي استرپتوکوک موتانس بر روي سطح دندان و پروتزهاي دنداني باعث پوسيدگي و بيماريهاي پريودنتال ميشود و يکي از عواملي که اين چسبندگي را بر سطوح پروتزهاي دنداني تشديد ميکند، زبري سطوح است. هدف از اين مطالعه، بررسي نقش چهار حالت مختلف آماده سازي سطح پرسلن بر ميزان چسبندگي استرپتوکوک موتانس بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي بر روي ۶۰ ديسک پرسلني ۱۰´۳ ميلي متري از نوع (Noritake) انجام شد. نمونه ها پس از پخت بصورت تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند. در گروه اول، گليز و در گروه دوم، اورگليز و در گروه سوم، پاليش انجام شد و گروه چهارم، بدون انجام عملي بر روي سطح آن، دست نخورده باقي ماند. سپس نمونه ها رادر لوله هاي آزمايش قرار داده و با سوسپانسيون باکتريايي استرپتوکوک موتانس با کد استاندارد PTCC1643 با غلظت ۱۰۶×۱ سلول بر ميکروليتر مواجه نموديم و پس از کشت در محيط بلاد آگار در نهايت ميزان چسبندگي باکتري به قطعات پرسلن اندازه گيري شد. خشونت سطحي نمونه ها توسط ميکروسکوپ الکتروني اندازه گيري شده و داده ها توسط آزمون Kruskal-Wallis و Mann-U- Whitney آناليز شدند و ميزان همبستگي خشونت سطحي و ميزان چسبندگي با آزمون پيرسون بررسي شد.
يافته ها: ميزان چسبندگي باکتري در گروه گليز شده، (
۳۵±۲۰٫۹۲)، اورگليز، (۲۸±۶٫۷۳)، پاليش شده، (۱۰۳±۲۲٫۱) و بدون گليز، (۱۱۵±۱۶٫۲) بود و بين چهار گروه اختلاف معني داري ديده شد. (P<0.05) ميزان خشونت سطحي نيز در گروه گليز شده، (۰٫۶۷±۰٫۰۰۴)، اورگليز، (۰٫۴۸±۰٫۰۰۳)، بدون گليز، (۰٫۸۹±۰٫۰۰۵) و پاليش شده (۱٫۷±۰٫۰۰۴) بود. نتايج آزمونهاي آماري، اختلاف معناداري را بين هر چهار گروه نشان داد. همبستگي مثبت بين ميزان خشونت سطحي و چسبندگي استرپتوکوک موتانس ديده شد. (P=0.0001).
نتيجه گيري: بنظر مي رسد که سطح اورگليز، کمترين ميزان چسبندگي باکتري و سطح بدون گليز بيشترين ميزان چسبندگي باکتري را داشته و نيز سطح گليز شده نسبت به سطح پوليش شده چسبندگي کمتري خواهد داشت.

© حقوق سایت محفوظ است