۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي تاثير چند روش پليمريزاسيون بر تغييرات ابعادي آكريل سرماسخت ايراني (آكروپارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۲ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۶ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير چند روش پليمريزاسيون بر تغييرات ابعادي آكريل سرماسخت ايراني (آكروپارس)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آكريل سرماسخت
مقاله انقباض پليمريزاسيون
مقاله ثبات ابعادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباديان بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مشرف رامين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: آكريل ايراني آكروپارس يكي از توليدات داخلي مي باشد كه در حال حاضر موارد كاربرد متعددي در ساخت پروتزهاي دنداني دارد. يكي از مشكلات آكريل هاي سرماسخت ايراني تغييرات ابعادي آن است كه به نظر مي رسد از نمونه مشابه خارجي بيشتر باشد. اين مساله در ساخت بيس هاي موقت ركوردگيري و نيز تري هاي قالبگيري محسوس مي باشد. براي ساختن يك بيس ركوردگيري با كمترين تغييرات ابعادي با استفاده از آكريل سرماسخت آكروپارس به تحقيق بيشتري نياز است تا بتوان تكنيكي ارايه نمود كه بيس ساخته شده، كمترين تغييرات ابعادي ناشي از پليمريزاسيون را نشان دهد.
هدف مطالعه حاضر با هدف مشخص نمودن روشي كه طي آن آكريل هاي سرماسخت ايراني كمترين انقباض را از نظر تغييرات ابعادي به دست آورند و در نتيجه بهترين تطابق بيس موقت را با كست حاصل نمايند، انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي و آزمايشگاهي، ۴۰ ركورد بيس بر روي ۴۰ كست استوني حاصل از يك مدل، ساخته شد و در چهار گروه ده تايي قرار گرفت. هر گروه با يك روش پليمريزاسيون، پليمريزه شد تا ميزان انقباض آنها در سه نقطه مشخص شود. براي پليمريزاسيون از روشهاي زير استفاده گرديد:
۱- پليمريزه شدن در محيط آزمايشگاه ۲- پليمريزه شدن در زير يك لايه وازلين ۳- پليمريزه شدن در محيط اشباع از مونومر ۴- پليمريزه شدن در محيط آبي ºC 100 (آب جوش)
پس از سخت شدن كامل بيس هاي رزيني، فاصله سه نقطه در لبه خلفي بيس (دو نقطه روي قله ريج و يك نقطه ميدپالات) با كست به وسيله ميكروسكوپ نوري مدرج اندازه گيري شد. اطلاعات به دست آمده با آناليز واريانس و آزمون Post-Hoc از نوع دانكن تحليل شد.
يافته ها: كمترين ميزان انقباض در روش پليمريزاسيون در محيط اشباع از مونومر و بيشترين انقباض در تكنيك آب جوش مشاهده شد ولي بين گروه محيط اشباع از مونومر و دو گروه ديگر تفاوت معني داري وجود نداشت؛ همچنين بين سه روش ديگر تفاوت معني داري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، تغييرات ابعادي اكريل هاي سرماسخت آكروپارس در محيط اشباع از مونومر با شرايط محيط آزمايشگاه و پوشش وازلين تفاوت آماري شاخصي نشان نداد ولي به لحاظ عددي نتايج بهتري حاصل گرديد و تطابق بيس و كست بيشتر بود؛ بنابراين شايد بتوان به عنوان راهي براي ساخت بيس هاي موقت با تطابق بيشتر آن را پيشنهاد نمود.

© حقوق سایت محفوظ است