۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي تاثير پودر پسته وحشي (بنه) بر چربي‏ ها و ليپوپروتيين ‏هاي سرم خون خرگوش‌ هاي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۷۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پودر پسته وحشي (بنه) بر چربي‏ ها و ليپوپروتيين ‏هاي سرم خون خرگوش‌ هاي نر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پودر پسته وحشي (بنه)
مقاله چربي
مقاله ليپوپروتيين سرم
مقاله خرگوش نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظيفي حبيب آبادي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صائب مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين مطالعه تاثير پودر پسته وحشي (بنه) بر چربي ها و ليپوپروتيين هاي سرم خون خرگوش (به عنوان مدل حيواني براي انسان) بررسي شد.
مواد و روش ها: سي قطعه خرگوش نر سالم انتخاب و به طور تصادفي به ۶ گروه مختلف تقسيم شدند. به هر گروه آزمايشي (شامل ۵ قطعه خرگوش) درصدهاي متفاوتي از پودر پسته وحشي (۱۰% و ۱۰۰%)، كلسترول، روغن نباتي و روغن دنبه داده شد. چربي ها و ليپوپروتيين هاي سرم خون به روش هاي متداول آزمايشگاهي مورد سنجش قرار گرفتند.
يافته ها: پس از مصرف جيره هاي حاوي ۱۰ و ۱۰۰ درصد پودر پسته وحشي غلظت تري گليسريد، كلسترول، ليپيدتام،HDL ـ كلسترول،VLDL ـ كلسترول و -LDL ـ كلسترول سرم در دفعات مختلف نمونه گيري اختلاف آماري معني دار نشان دادند (P<0.05) به طوري كه با پيشرفت زمان مصرف جيره هاي حاوي ۱۰ و ۱۰۰ درصد پودر پسته وحشي، روند كاهش معني داري در غلظت تري گليسريد، كلسترول، ليپيدتام، VLDLـ كلسترول وLDL ـ كلسترول و افزايش معني داري در غلظتHDL ـ كلسترول سرم ديده شد (P<0.05). مصرف جيره حاوي ۱۰% روغن نباتي در خرگوش هاي نر با افزايش معني داري در غلظت تري گليسريد، كلسترول و ليپوپروتيين هاي سرم (LDL، VLDL و HDL) همراه بود (P<0.05). مصرف جيره حاوي ۱۰% روغن دنبه در خرگوش‏هاي نر منجر به كاهش معني داري در غلظت HDL ـ كلسترول و ليپيدتام سرم شد (P<0.05). در اين حالت، ساير چربي ها و ليپوپروتيين ها روند كاهش يا افزايش مشخصي نشان ندادند. مصرف جيره حاوي ۱% كلسترول با كاهش معني داري در غلظت تري گليسريد،HDL ـ كلسترول و -VLDL کلسترول سرم و افزايش معني داري در غلظت كلسترول و LDL ـ كلسترول سرم همراه بود (P<0.05).
نتيجه گيري: به طور كلي نتايج اين پژوهش نشان داد كه مصرف پودر پسته وحشي به دليل داشتن درصد قابل توجهي از اسيدهاي چرب غيراشباع و اسيدهاي چرب ضروري، براي پيشگيري از بيماري هاي قلبي ـ عروقي و آترواسكلروز و كاهش مرگ و مير ناشي از اين بيماري ها مفيد و سودمند است. مصرف پودر پسته وحشي سبب كاهش LDL ـ كلسترول و افزايش HDL ـ كلسترول سرم مي‏شود. اين تغييرات در غلظت ليپوپروتيين هاي سرم براي پيشگيري از بروز بيماري هاي قلبي ـ عروقي اهميت زيادي دارد.

© حقوق سایت محفوظ است