۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي تاثير نفت خام بر آسيب سيتوژنتيک با استفاده از سنجش آزمون ريزهسته در نرم تن دوکفه ايAnodonta cygnea به عنوان بيوانديکاتور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير نفت خام بر آسيب سيتوژنتيک با استفاده از سنجش آزمون ريزهسته در نرم تن دوکفه ايAnodonta cygnea به عنوان بيوانديکاتور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفت خام
مقاله آبشش
مقاله آزمون ريزهسته
مقاله Anodonta cygnea

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري صابر
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مصطفوي پرگل
جناب آقای / سرکار خانم: مزداراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ماشينچيان مرادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينکه نفت خام جز يکي از آلاينده هاي آلي مخرب و مضر اکوسيستم هاي آبي محسوب مي شود و مي تواند اثرات بسيار نا مطلوبي بر ساختار ماده وراثتي (DNA) و روند تقسيم سلولي داشته باشد، تاثير اين آلاينده در غلظت هاي مختلف بر روي نرم تن دوکفه اي  Anodonta cygnea  در شرايط آزمايشگاهي (In vitro)، براي مشاهده ميزان تخريب DNA و انحرافات کروموزومي بررسي شد تا علاوه بر شناسايي ميزان اثرات مخرب نفت خام، اين دوکفه اي به عنوان شاخص زيستي محيطي معرفي شود.
غلظت هاي ۰٫۲۵ppm، ۰٫۵ppm و ۱ppm نفت خام در آکواريوم هاي تيمار تهيه گرديد و ۲ آکواريم نيز به عنوان آکواريوم هاي شاهد که در يکي آب و در ديگري آب به همراه DMSO (Dimethyl sulfoxide) بود در نظر گرفته شد.
دوکفه اي ها به مدت ۱۰ روز در معرض آلاينده مورد نظر (نفت خام) با غلظت هاي مشخص قرار گرفتند. در پايان روز دهم دوکفه اي ها جهت استخراج سلول هاي آبششي از بافت آبششي جد ا سازي شدند. بعد از استخراج، سلول ها وارد آزمون ريزهسته
(micronuclei test) شدند.
بعد از تهيه سوسپانسيون سلول هاي آبششي بر روي لام، اجازه داده شد اين سوسپانسيون خشک شود و با متانول مطلق فيکس گرديد در نهايت با رنگ آميزي گيمسا شمارش ريزهسته ها با ميکروسکوپ نوري انجام شد. در اين آزمايش سطح ريزهسته ها بين ۰ تا ۲٫۶ ريزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششي اندازه گيري شد. در آکواريوم شاهد ۱ (آب) ميزان صفر ريزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششي، در آکواريوم شاهد ۲ (آب+DMSO) ميزان ۰٫۲ ريزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششي، در آکواريوم تيمار ۱ (غلظت ۰٫۲۵ppm نفت خام) ميزان ۱٫۶ ريزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششي، در آکواريوم شاهد ۲ (آب+DMSO) ميزان ۰٫۲ ريزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششي، در آکواريوم تيمار ۱ (غلظت ۰٫۲۵ ppm نفت خام) ميزان ۱٫۶ ريزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششي، در آکواريوم تيمار ۲ (غلظت ۰٫۵ ppm نفت خام) ميزان ۲٫۶ ريزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششي، آکواريوم تيمار ۳ (غلظت ۱ ppm نفت خام) ميزان ۲ ريزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششي برآورد شد.

© حقوق سایت محفوظ است