۱۳۹۶-۰۷-۱۳

مقاله بررسي تاثير ميزان بذر و كود فسفر بر عملكرد علوفه اسپرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۲ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ميزان بذر و كود فسفر بر عملكرد علوفه اسپرس
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرس
مقاله كود فسفر
مقاله بذر
مقاله عملكرد علوفه
مقاله تراكم
مقاله ارتفاع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحاجي سيدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش در فواصل سالهاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷ در ايستگاه تحقيقات مراتع همند آبسرد در خاكي نيمه سنگين با تيمار اصلي كود فسفر (P2O5) در سطوح صفر – ۳۰- ۴۵- ۶۰- ۷۵ كيلوگرم و تيمار فرعي بذر اسپرس رقم ‏شهركردي در سطوح ۱۵- ۲۵- ۳۵- ۴۵ كيلوگرم در هكتار و در قالب‏ بلوكهاي خرد شده (اسپليت پلات) با چهار تكرار از پاييز سال ۱۳۷۳ به اجرا در آمده و به ‏مدت ۵ سال ادامه يافته است. در سال ۱۳۷۴ از تراكم نهال اسپرس در واحد سطح (مترمربع) و ارتفاع آن (سانتيمتر) در سطح كرتهاي آزمايشي انداره گيري به عمل ‏آمد. از سال بعد علاوه بر متغير‏هاي فوق، از علوفه خشك و درصد مرگ و مير نهال اسپرس نيز اندازه گيري شده ‏است. پس از محاسبات آماري با استفاده از نرم افزار ،MSTATC  ميانگينها به‏ روش دانكن مقايسه شدند.
تجزيه و تحليل آماري نشان مي دهد كه تاثير تيمارهاي بذر بر روي تراكم و ارتفاع نهالهاي اسپرس تنها در سالهاي ۷۵ و ۷۶ متفاوت بوده و تفاوت انها از نظر اماري در سطح ۱% معني دار بود. عملكرد علوفه خشك اسپرس در سالهاي مختلف نوسانهايي داشته و اختلاف آماري در طول مدت اجراي طرح از خود نشان داد. به طوري‏ كه اثر تيمار بذر بر عملكرد علوفه اسپرس در سالهاي ۷۵ و ۷۶ به ترتيب در سطح ۵% و ۱% معني دار شد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل واريانس مركب نشان داد كه تيمار‏هاي فرعي و اصلي بر عملكرد علوفه اسپرس داراي اختلاف معني دار هستند. تركيب تيمارهاي كود در سطح ۷۵ كيلوگرم با بذر در سطح ۴۵ كيلوگرم و كود در سطح ۶۰ كيلوگرم با بذر در سطح ۱۵ كيلوگرم در هكتار با توليدي به‏ ترتيب برابر ۲/۱۱۴۳ و ۶/۱۱۳۵ كيلوگرم در هكتار بهترين تيمارها شناخته شدند و كمترين توليد را تركيب تيمار شاهد كود و بذر در سطح ۴۵ كيلوگرم در هكتار با ۴/۸۲۲ كيلوگرم علوفه خشك در هكتار به ‏خود اختصاص داد.

© حقوق سایت محفوظ است