۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي تاثير مراقبت پرستاري در منزل بر عوارض ناشي از بي حركتي در سيستم عضلاني اسكلتي بيماران مبتلا به سكته مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مراقبت پرستاري در منزل بر عوارض ناشي از بي حركتي در سيستم عضلاني اسكلتي بيماران مبتلا به سكته مغزي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سكته مغزي
مقاله مراقبت پرستاري
مقاله مراقبت در منزل
مقاله بي حركتي
مقاله سيستم عضلاني اسكلتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خانكه حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علايي سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: ديبايي مارال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين تحقيق جهت تعيين ميزان حساسيت تستهاي مختلفي که به منظور بررسي تحمل عضلات خلف کمر در افراد مبتلا به کمردرد مورد استفاده قرار مي گيرد انجام يافت، تا از ميان آنها بتوان مهمترين، کلينيکي ترين و مقرون به صرفه ترين تست را انتخاب کرد. اين تستها شامل: تستهاي Chest Raise Supine Isometric،  Supine Double SLR، Prone Isometric Chest Raise، SLR Prone Double و تست Sorensen مي باشند.
بر مبناي فرضيات، يافته هاي باليني و نتايج تحقيقات گذشته کاهش تحمل عضلات تنه نقش بسيار مهمي در بروز کمردرد دارند. به اعتقاد محققين کاهش تحمل عضلات تنه و خستگي زودرس اين عضلات موجب اعمال فشار بيش از حد معمول بر روي عناصر پاسيو ستون فقرات کمري، بهم خوردن تعادل نيرو و ارتباط طبيعي مهره ها، کاهش توانايي مقابله با نيروهاي غير منتظره وارد بر ستون فقرات و آسيب ديدگي عناصر حساس به درد شده و باعث بروز کمر درد مي شود. لذا نحوه تست و اندازه گيري تحمل اين عضلات در پيشگيري، درمان و توانبخشي اين عضلات بسيار مهم و ضروري بنظر مي رسد. با توجه به وجود روشهاي متعدد باليني به منظور ارزيابي تحمل عضلات تنه يافتن مهمترين و حساسترين تست از ميان آنها مي تواند تا حد زيادي در ارزيابي و تشخيص بيماران مبتلا به کمردرد کمک کند.
روش بررسي: ۲۰۰ نفر در اين تحقيق شرکت داشتند. افراد به چهار گروه مساوي مردان سالم (۵۰ نفر)، زنان سالم (۵۰ نفر)، مردان مبتلا به کمردرد (۵۰ نفر) و زنان مبتلا به کمر درد (۵۰ نفر) تقسيم شدند. تستهاي مورد نظر در هر گروه اندازه گرفته شد و ميزان ارتباط آنها با بروز کمر درد سنجيده شد.
يافته ها: نتايج حاصل از آزمون ICC در مورد تست هاي فوق نشان مي دهد که کليه تستها از تکرار پذيري نسبتا خوبي برخوردارند. تست Sorensen بين افراد سالم و بيمار اختلاف معني داري نداشت. تستهاي ديگر بين مردان و زنان سالم و افراد بيمار اختلاف معني دار دارد.
نتيجه گيري: نتايج حاصله از آناليز رگرسيون لوجستيک (Backward Logistic Regression) نشان داد از ميان تستهاي مورد بررسي، تست Prone double SLR بيشترين ارتباط را بروز کمردرد دارد. ساير تستها ارتباط معني دار ضعيف تري با بروز کمر درد داشتند.

© حقوق سایت محفوظ است