۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله بررسي تاثير مداخله آموزشي بر توانمندسازي دانش آموزان در پيشگيري از مصرف سيگار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۹۳ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۵۲ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مداخله آموزشي بر توانمندسازي دانش آموزان در پيشگيري از مصرف سيگار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيگار
مقاله دانش آموزان
مقاله توانمندسازي
مقاله عزت نفس
مقاله خودکنترلي
مقاله خودکارآمدي
مقاله حل مساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلحي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه اي سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: روشنايي قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ميزان شيوع مصرف سيگار در ميان نوجوانان رو به افزايش است. هدف اين مطالعه تعيين تاثير مداخله آموزشي بر توانمندسازي دانش آموزان پسر پايه سوم دبيرستان هاي همدان در پيشگيري از مصرف سيگار است.
روش کار: در اين مطالعه نيمه تجربي از نوع شاهددار که در سال تحصيلي ۹۰ – ۱۳۸۹ انجام شد، ۲۴۰ دانش آموزان به روش خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه ۱۲۰ نفره آزمون و کنترل تقسيم شدند. وسيله گردآوري اطلاعات پرسش نامه هاي استاندارد عزت نفس، مهارت حل مساله، و خودکارآمدي و چک ليست رفتار پيشگيري از مصرف سيگار بود. بر اساس نتايج حاصل از تکميل اوليه پرسش نامه ها و چک ليست، مداخله مناسب طراحي و در گروه آزمون اجرا شد. يک ماه بعد از مداخله اطلاعات دو گروه جمع آوري و در نرم افزار spss16 با استفاده از آزمون هاي آماري مورد تجزيه تحليل قرار گرفت.
يافته ها: قبل از مداخله رفتار پيشگيري از مصرف سيگار، ميانگين نمره عزت نفس، خودکنترلي، خودکارآمدي و مهارت حل مساله در دانش آموزان دو گروه در حد متوسط بود و از اين نظر تفاوت معنادار نداشتند. پس از مداخله ميانگين نمرات عزت نفس، خودکنترلي (p= 0.003)، خودکارآمدي (p= 0.014) و مهارت حل مساله (p= 0.001) در دو گروه تفاوت معنادار نشان داد و ميان رفتار پيشگيري از مصرف سيگار در دو گروه اختلاف معني دار مشاهده شد (p= 0.02).
نتيجه گيري: مداخله آموزشي با ارتقاء عزت نفس، خودکنترلي، خودکارآمدي و مهارت حل مساله موجب توانمندي دانش آموزان مورد بررسي براي پيشگيري از مصرف سيگار مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است