۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي تاثير عصاره تخم شويد خوراكي بر خونريزي پس از زايمان طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عصاره تخم شويد خوراكي بر خونريزي پس از زايمان طبيعي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكسي توسين،تخم شويد،خونريزي بعد از زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدويان ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: گلمكاني ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري عطيه
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: افضل آقايي منور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف:خونريزي بعد از زايمان يكي از علل مهم مرگ و مير مادران حتي در كشورهاي پيشرفته مي باشد،تاكنون درمانهاي متنوع و گسترده اي جهت كنترل آن مطرح شده است.با توجه به اثر انقباضي تخم شويد اين تحقيق كه از نوع كارآزمايي باليني با هدف تعيين تأثير عصاره تخم شويد خوراكي بر خونريزي بعد از زايمان است انجام گرديد.
روش كار:به ۷۲ خانم واجد شرايط پژوهش مراجعه كننده به بيمارستان حضرت زينب(س)،پس از تكميل فرم‌هاي انتخاب نمونه و مصاحبه و مشاهده،بلافاصله بعد از زايمان و خروج جفت و لخته‌هاي داخل رحمي به طور تصادفي ۱۰ واحد اكسي توسين يا ۰٫۰۱۸ گرم بر كيلوگرم عصاره تخم شويد خوراكي داده شد سپس شاني كه از قبل توزين شده بود همراه با يك پوشش پلاستيكي زير زائو پهن گرديد و به ترتيب در ساعات اول و دوم پس از زايمان شانها توزين و ميزان خونريزي محاسبه شد.پس از همگن سازي دو گروه از نظر فاكتورهاي احتمالي مؤثر بر خونريزي،ميانگين خونريزي در زمانهاي ذكر شده در دو گروه با آزمون تي محاسبه شد.
يافته‌ها:نتايج حاصل از آزمون تي نشان داد،ميانگين خونريزي در دو گروه تخم شويد و اكسي توسين درساعت اول بعد از زايمان ۲۳٫۲±۵۲٫۶ در برابر ۴٫۰۴±۸۷٫۶ و در ساعت دوم ۱۰٫۳±۴۲٫۵ در برابر ۴۵٫۲±۱۰۴٫۴ و ميانگين کلي خونريزي در دو ساعت اول ۱۶٫۷± ۹۵٫۱ در برابر۴۲٫۴±۱۹۲ بود که با  P<0.001از نظر آماري تفاوت معني دار داشتند.
نتيجه گيري كلي:با توجه به يافته هاي فوق مصرف عصاره تخم شويد خوراكي بعد از زايمان سبب كمتر شدن ميزان خونريزي در طي ساعات اول و دوم و دو ساعت اول بعد از زايمان در مقايسه با مصرف اكسي توسين مي گردد بدون اينكه عوارض جانبي مشاهده شود.

© حقوق سایت محفوظ است