۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي تاثير طول روز، كميت و كيفيت نور بر فنولوژي و نمو علف هرز تاج خروس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير طول روز، كميت و كيفيت نور بر فنولوژي و نمو علف هرز تاج خروس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاج خروس ريشه قرمز
مقاله Amaranthus retroflexus L.
مقاله PPFD
مقاله نمو
مقاله تجمع ماده خشك
مقاله R:FR نمو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعليخاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: راجكان ايرنا
جناب آقای / سرکار خانم: ج- سوانتون كلارنس
جناب آقای / سرکار خانم: تولناز م.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمو فنولوژيک گونه هاي علف هرزي که در زير سايه انداز يک گياه زراعي رشد مي کنند ممکن است علاوه بر دما و طول روز تحت تاثير کميت نور (PPFD) و کيفيت تشعشع (نسبتR:FR ) نيز قرار گيرند. به منظور کمي نمودن اثرات PPFD ورودي و R:FR بر فنولوژي، نمو و تجمع ماده خشک تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) آزمايشي در شرايط محيطي کنترل شده انجام شد. گياهچه هاي تاج خروس از مرحله يک برگي تا آغاز تشکيل بذر تحت سه تيمار نوري مرکب از PPFD/R:FR در اتاقک هاي رشد مورد بررسي قرار گرفتند. تيمارها عبارت بودند از: (۱)PPFD  وR:FR  زياد (۵۵۰ µ mol.m-2.S-1) زياد (۱٫۴);(HH)  PPFD(2) کم (۱۸۰ µ mol-2.S-1) وR:FR  زياد PPFD (3); (LH)(1.4) کم وR:FR  کم (۰٫۸).(LL)  آزمايش با سه تکرار در دو طول روز ۱۲ و ۱۶ ساعته انجام شد. نتايج نشان داد که افزايشPPFD  (تيمارHH  در مقابلLH ) سرعت ظهور برگ(RLA)  را در هر دو طول روز تسريع نموده است. همچنين تيمار نوري غني از نور قرمز دور،(LL) FR  اثرPPFD  کم بر سرعت ظهور برگ در طول روز ۱۲ ساعته را خنثي نمود اما در طول روز بلند چنين تاثيري نداشت. هنگامي کهRLA  به ازايPPFD  تجمعي در طول زمان محاسبه شد، ميانگينRLA  در طول روز ۱۶ ساعته ۱۴% بيشتر از طول روز ۱۲ ساعته بودPPFD  کم، ظهور مراحل نمو زايشي شامل ظهور آغازه زايشي، گلدهي و آغاز تشکيل بذر را به تعويق انداخت. تغيير ارتفاع گياه يکي از اثرات تلفيقي کميت و کيفيت نور بود. کل تجمع بيوماس و اختصاص ماده خشک به استثناي تجمع ماده خشک ساقه تحت تاثيرPPFD  قرار گرفت. در مجموع نتايج اين تحقيق نشان داد که هم کميت و هم کيفيت تشعشع بر فنولوژي تاج خروس تاثير دارند.

© حقوق سایت محفوظ است