۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي تاثير تقسيط نيتروژن و زمان مصرف آن بر روند تغييرات برخي از صفات كيفي چغندر قند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تقسيط نيتروژن و زمان مصرف آن بر روند تغييرات برخي از صفات كيفي چغندر قند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندر قند
مقاله تقسيط نيتروژن
مقاله زمان مصرف
مقاله صفات كيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف آبادي ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسي تاثير زمان شروع مصرف نيتروژن و نسبت هاي متفاوت بين نيتروژن پايه و سرک (نحوه تقسيط نيتروژن) بر روند تغييرات برخي صفات چغندر قند، آزمايشي به صورت کرت هاي يکبار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار در کرج اجرا گرديد. نوع تقسيط نيتروژن با چهار سطح (۱۰۰% سرک – ۲۵% پايه و ۷۵% سرک – ۵۰% پايه و ۵۰% سرک – ۷۵% پايه و ۲۵% سرک) در کرت هاي اصلي و زمان شروع مصرف نيتروژن با سه سطح (همزمان با کاشت، مرحله ۲ تا ۴ برگي و مرحله ۸ تا ۱۰ برگي) در کرت هاي فرعي قرار گرفت، کل نيتروژن مصرف شده براي تمام تيمارها يکسان و به ميزان ۱۳۸ کيلوگرم نيتروژن) ميزان متداول در منطقه) در هکتار بود. با گذشت ۵۳ روز از تاريخ کاشت و دريافت ۸۲۴ درجه روز رشد نمونه برداري از تيمارها شروع و هر ۱۵ روز يک بار تکرار گرديد. در هر بار نمونه برداري تجزيه کيفي ريشه ها انجام و ناخالصي ها اندازه گيري شد. نتايج حاصل از برداشت نهايي نشان داد که زمان مصرف نيتروژن، ميزان سديم و نيتروژن مضره ريشه را به طور معني داري تحت تاثير قرار داد و با تاخير بيشتر در زمان شروع مصرف نيتروژن مقدار اين دو صفت به ويژه نيتروژن مضره ريشه افزايش بيشتري يافت، ليکن بر ميزان پتاسيم تاثير معني دار نداشت. روند تغييرات ناخالصي هاي ريشه در طول دوره رشد محصول، از زمان مصرف نيتروژن پيروي کرد. گرچه تغييرات درصد قند ريشه در طول دوره رشد تحت تاثير مصرف نيتروژن و تيمارهاي اعمال شده قرار گرفت، لکن نتايج حاصل از برداشت نهايي نشان داد که بين زمان هاي مختلف مصرف نيتروژن از نظر تاثير بر درصد قند ريشه اختلاف معني داري وجود نداشت.

© حقوق سایت محفوظ است