۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي تاثير تراکمهاي بوته و سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد دانه و برخي ويژگي هاي ظاهري دو هيبريد ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۵۶۷ تا ۵۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تراکمهاي بوته و سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد دانه و برخي ويژگي هاي ظاهري دو هيبريد ذرت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم بوته
مقاله ذرت
مقاله عملکرد دانه و اجزاي آن
مقاله نيتروژن
مقاله ويژگيهاي ظاهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ محمدي نسب عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بمنظور بررسي تاثير تراکمهاي مختلف بوته و مقادير متفاوت نيتروژن (اوره) برعملکرد دانه، اجزاي آن و برخي ويژگيهاي ظاهري دو هيبريد متوسط رس ذرت (سينگل کراس ۶۰۴وسينگل کراس۶۰۱)، آزمايشي در سال ۱۳۷۴ در مزرعه آموزشي-پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران-کرج، بااستفاده از طرح آزمايشي کرتهاي دوبار خرد شده بر پايه طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار که هيبريدها به کرتهاي اصلي، تراکمهاي بوته به کرتهاي فرعي و مقادير مختلف نيتروژن به کرتهاي فرعي فرعي اختصاص يافته بودند، اجرا گرديد و عملکرد دانه درهکتار، عملکرد دانه تک بوته، اجزاي عملکرد دانه شامل تعداد بلال هر بوته، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه و برخي ويژگي هاي ظاهري بوته، بلال و چوب بلال نظير تعداد برگهاي بوته، تعداد برگهاي بالاي بلال، ارتفاع بوته و بلال، قطرسايه، طول و قطربلال، تعداد رديف دانه روي بلال، تعداد دانه در رديف روي بلال، طول دانه، قطر چوب بلال و وزن خشک چوب بلال هر بوته اندازه گيري شدند. عوامل مورد بررسي اثرات معني داري را بر روي ويژگي هاي مورد مطالعه، به استثناي تعداد بلال هربوته، تعداد برگهاي بوته، برگهاي بالاي بلال و طول دانه نشان دادند. همچنين اثرات متقابل معني داري براي عوامل مورد بررسي در برخي از صفات ملاحظه گرديد. بيشترين ميزان عملکرد دانه توليد شده در هکتار در هيبريد سينگل کراس ۶۰۱ با تراکم ۸ بوته در مترمربع و مصرف ۲۳۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار مشاهده شد و همچنين هيبريد مزبور حداکثر وزن هزار دانه را در تراکم ۶ بوته در مترمربع و با مصرف ۲۳۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار توليد کرد. سينگل کراس ۶۰۴ بطور متوسط ارتفاع بوته، بلال و قطر ساقه بيشتري نسبت به سينگل کراس ۶۰۱ داشت. خصوصياتي نظير قطر ساقه، طول بلال، قطر بلال و چوب بلال، تعداد رديف دانه، تعداد دانه در رديف، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه با عملکرد دانه هر بوته همبستگي معني داري نشان دادند.

© حقوق سایت محفوظ است