۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي تاثير تاريخ كاشت، آبياري و كلسيم بر عملكرد دانه و وقوع نكروز براكته آفتابگردان در منطقه گنبد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۶۶ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تاريخ كاشت، آبياري و كلسيم بر عملكرد دانه و وقوع نكروز براكته آفتابگردان در منطقه گنبد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تاريخ كاشت
مقاله آبياري
مقاله كلسيم
مقاله سوختگي طبق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي كمال
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر تاريخ کاشت، آبياري و کلسيم بر عملکرد ، اجزاي عملکرد و سوختگي طبق آفتابگردان (هيبريد گلشيد) تحقيقي در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي، به صورت فاکتوريل اسپليت پلات، در سال زراعي ۸۰ – ۱۳۷۹ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گنبد اجرا شد. دو رژيم آبياري (بدون آبياري و آبياري در سه مرحله رويت غنچه، گلدهي و پر شدن دانه) و دو تاريخ کاشت (۱۰ اسفند و ۱۰ فروردين) به صورت فاکتوريل کرت هاي اصلي و ۴ سطح کودي (بدون کاربرد کود، کاربرد ۱۰۰ کيلوگرم کلرور کلسيم در خاک و دادن کلرور کلسيم و کود کامل به فرم محلول پاشي با غلظت ۵ در هزار در دو نوبت قبل از غنچه و قبل از گلدهي) کرت هاي فرعي را تشکيل دادند. با تاخير در کاشت ارتفاع بوته، قطر طبق و طول دوره رويش به طور معني داري کاهش يافت. اثر تاريخ کاشت بر وزن هزار دانه از نظر آماري معني دار نبود، در صورتي که وقوع نکروز براکته با تاخير در کاشت به طور معني داري افزايش يافت. انجام آبياري سبب افزايش معني دار قطر طبق، ارتفاع بوته، طول دوره رويش و وزن هزار دانه گرديد، در حاليکه وقوع نکروز براکته با انجام آبياري کاهش معني داري يافت. اثر کود بر قطر طبق، ارتفاع بوته، طول دوره رويش، وزن هزار دانه، گرديد، در حاليکه وقوع نکروز براکته با انجام آبياري کاهش معني داري يافت. اثر کود بر قطر طبق، ارتفاع بوته، طول دوره رويش ، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و وقوع نکروز براکته معني دار نبود. اثر آبياري و تاريخ کاشت بر عملکرد دانه در سطح يک درصد معني دار بود. تيمار آبياري با ۱۸۶۲ کيلو گرم در هکتار عملکرد دانه بيشتري نسبت به تيمار بدون آبياري با ۹۶۸ کيلو گرم در هکتار داشت. همچنين ميزان عملکرد دانه در تاريخ کاشت اول و دوم به ترتيب ۱۶۶۹ و ۱۱۶۱ کيلوگرم در هکتار بود.

© حقوق سایت محفوظ است