۱۳۹۶-۰۷-۰۹

مقاله بررسي تاثير الگوي مشاوره مراقبت مداوم بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به اختلال عروق كرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در مجله روانشناسي از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير الگوي مشاوره مراقبت مداوم بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به اختلال عروق كرونر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبت پيگير
مقاله كيفيت زندگي
مقاله اختلال عروق كرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني پور فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي حيدرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه، پژوهشي از نوع کارآزمايي باليني است که با هدف بررسي تاثير مدل مشاوره مراقبت پيگير بر کيفيت زندگي مددجويان مبتلا به اختلال عروق کرونر در شهر تهران اجرا گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه جمعيت شناختي و فرم کوتاه پرسشنامه کيفيت زندگي مي باشد. اين پرسشنامه در دو مرحله قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد استفاده و تجزيه تحليل واقع شد. بر اساس برآورد انجام شده تعداد نمونه هاي مورد مطالعه هفتاد نفر در نظر گرفته شد که با روش تخصيص تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند. سپس الگوي مشاوره مراقبت مداوم در گروه آزمايش در طول شش ماه به کار گرفته شد و گروه گواه طبق روند جاري مورد بررسي قرار گرفت. عليرغم عدم تفاوت معنادار در خصوص کيفيت زندگي قبل از مداخله در دو گروه، يافته هاي بدست آمده نشان مي دهد که ميانگين امتياز مربوط به ابعاد روان شناختي کيفيت زندگي قبل از مطالعه در نمونه هاي گروه آزمايش ۴۱ و در گروه گواه ۳۹ بوده است که اين ميزان پس از مداخله در نمونه هاي آزمايش به ۵۰٫۷ افزايش و در گروه گواه به ۳۶ کاهش يافته است. ميانگين ابعاد جسماني کيفيت زندگي قبل از مداخله در نمونه هاي گروه گواه ۴۲ و در گروه آزمايش ۴۳ بوده که اين ميزان پس از به کارگيري الگو در گروه گواه به ۳۹٫۷ کاهش و در گروه آزمايش به ۶٫۰۱ افزايش يافته است. همچنين امتياز کيفيت کل زندگي قبل از مداخله در گروه گواه ۴۰٫۵ و در گروه آزمايش ۴۲ بوده است و پس از مداخله اين امتياز در گروه گواه به ۳۷٫۹ کاهش و در گروه آزمايش به ۵۵٫۴ افزايش يافته است. آزمون آماري t مستقل نشان دهنده تفاوت معني دار آماري (P<0.05) در ابعاد مختلف کيفيت زندگي در دو گروه مي باشد که حاکي از تاثير مثبت الگوي مشاوره مراقبت مداوم مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است