۱۳۹۵-۰۵-۰۹

مقاله بررسي تاثير الگوي تغذيه اي طراحي شده بر خستگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۷۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير الگوي تغذيه اي طراحي شده بر خستگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي تغذيه اي
مقاله خستگي
مقاله مولتيپل اسکلروزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشوند فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق عشق زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ابتهي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري مولتيپل اسکلروزيس (MS) شايع ترين بيماري نورولوژيک در بالغين جوان است که آنها را ناتوان مي سازد. خستگي يکي از شايع ترين علائم اين بيماري است که نه تنها فعاليت و توانايي بيماران بلکه کيفيت زندگي آنها را نيز کاهش مي دهد. تغذيه صحيح يکي از روش هايي است که مي تواند براي کاهش خستگي مورد استفاده قرار گيرد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير الگوي تغذيه اي طراحي شده بر خستگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن MS ايران انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي، ۴۰ بيمار مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس به روش نمونه گيري هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. آموزش رعايت الگوي غذايي به مدت ۱۲ هفته بر روي بيماران انجام شد. پرسشنامه ها توسط بيماران قبل و بعد از مداخله تکميل گرديدند. آناليز داده ها با استفاده از شاخص هاي توصيفي (ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي نظير t زوجي، انجام شد.
يافته ها: ميانگين سني نمونه هاي مورد مطالعه
۳۵٫۸±۱٫۵ سال بود. ميانگين شدت خستگي نمونه هاي مورد پژوهش قبل از مطالعه ۱۴٫۹±۰٫۷۷ و بعد از رعايت الگوي غذايي ۲۵٫۶±۰٫۴۴ بود که نشان مي دهد شدت خستگي کاهش معني داري داشته است (P<0.001).
نتيجه گيري: الگوي غذايي ارائه شده در اين مطالعه به عنوان يک روش ساده، ارزان، بدون عارضه و غيرتهاجمي براي کاهش خستگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس موثر و قابل استفاده است.

© حقوق سایت محفوظ است