۱۳۹۵-۰۵-۰۲

مقاله بررسي تاثير اجراي برنامه آموزش فلسفه براي کودکان به روش اجتماع پژوهشي بر رشد قضاوت اخلاقي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در تفكر و كودك از صفحه ۸۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اجراي برنامه آموزش فلسفه براي کودکان به روش اجتماع پژوهشي بر رشد قضاوت اخلاقي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر اهواز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجتماع پژوهشي
مقاله آموزش اخلاق
مقاله فلسفه براي كودكان
مقاله دوره ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشي سيدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي مقدم مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خزامي پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي تاثير اجراي برنامه آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشي بر رشد قضاوت اخلاقي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر اهواز بود. جامعه آماري اين پژوهش، كليه دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر اهواز بود (سال تحصيلي ۸۸ – ۸۹)، كه از اين ميان تعداد ۱۲۰ نفر دانش آموز دختر و پسر (۶۰ نفر گروه گواه و ۶۰ نفر گروه آزمايش) به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها، از آزمون قضاوت اخلاقي (MJT) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحليل كوواريانس يك متغيري (ANCOVA) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که، اجراي آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشي، الف) بر رشد قضاوت اخلاقي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر اهواز تاثير مثبتي داشته است؛ ب) بر رشد قضاوت اخلاقي هر دو جنس دختر و پسر تاثيري يک سان داشته و تفاوت معني داري بين آن ها مشاهده نشد. نتايج پژوهش حاضر با يافته هاي تحقيقات انجام شده در خارج از كشور هم سويي دارد.

© حقوق سایت محفوظ است