۱۳۹۵-۰۳-۲۳

مقاله بررسي تاثير آموزش توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني در مورد خونريزي هاي پس از زايمان بر ميزان آگاهي و عملكرد باليني کارکنان مامايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۲۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني در مورد خونريزي هاي پس از زايمان بر ميزان آگاهي و عملكرد باليني کارکنان مامايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خونريزي پس از زايمان
مقاله آگاهي
مقاله عملكرد
مقاله ماما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خطيبان مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: گروسيان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: سالانه تعداد بي شماري از زنان در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، به علت خونريزي هاي پس از زايمان جان خود را از دست مي دهند. به همين منظور سازمان بهداشت جهاني در سال ۲۰۰۷ بر آموزش اصول صحيح عاملين زايمان تاكيد نموده است. هدف از پژوهش حاضر تعيين و تاثير آموزش توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني بر ميزان آگاهي و عملكرد باليني کارکنان مامايي بيمارستان فاطميه شهر همدان بود.
مواد و روش ها: مطالعه نيمه تجربي حاضر بروي كليه ي کارکنان مامايي شاغل در بيمارستان منتخب انجام گرديد. آموزش استانداردهاي طراحي شده سازمان بهداشت جهاني به صورت نظري و عملي در ده جلسه جهت کارکنان مامايي شاغل در بيمارستان فاطميه همدان اجراشد. آگاهي و عملکرد قبل و بعداز مداخله آموزشي سنجيده شد. ابزار گردآوري اطلاعات را، ۱ـ پيش آزمون ۲ـ پس آزمون و ۳- چک ليست مشاهده اي عملکرد تشكيل مي داد. اعتبار ابزارها با مطالعه متون علمي و نظر اساتيد و پايايي آنها با روش آزمون مجدد سنجيده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس نسخه ۱۶ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج، اختلاف معني داري را بين ميزان آگاهي (
۰٫۰۰۱>p) و عملكرد باليني (۰٫۰۰۴>p) کارکنان مامايي قبل و بعد از آموزش استانداردهاي طراحي شده سازمان بهداشت جهاني در مورد خونريزي هاي پس از زايمان نشان داد.
نتيجه گيري: آموزش اصول صحيح كنترل خونريزي هاي پس از زايمان بر اساس استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني مي تواند سبب ارتقاي ميزان آگاهي و عملكرد باليني پرسنل شود. لذا توصيه مي شود در مقياس بزرگتري آموزشهاي لازم صورت گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است