۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي تاثير آموزش تفکر انتقادي بر مهارت هاي خواندن و نوشتن دانشجويان منطقه ۳ دانشگاه هاي آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش تفکر انتقادي بر مهارت هاي خواندن و نوشتن دانشجويان منطقه ۳ دانشگاه هاي آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادي
مقاله خواندن انتقادي
مقاله نوشتن انتقادي
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي
مقاله بابل
مقاله تنکابن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدعلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نوشين فرد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: باب الحوائجي فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسماعيل صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر تعيين ميزان تاثير آموزش تفكر انتقادي بر مهارت هاي خواندن و نوشتن دانشجويان رشته علم اطلاعات و دانش شناسي در دانشگاه هاي منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامي است. روش پژوهش از نوع تجربي (پيش آزمون – پس آزمون) است. جامعه آماري دانشجويان رشته علم اطلاعات و دانش شناسي از دانشگاه هاي آزاد اسلامي واحد بابل و تنکابن بوده كه نمونه گيري با روش تصادفي نظام مند و با استفاده از فرمول کوکران انجام شد. تعداد نمونه ۱۱۳ نفر تعيين گرديد براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و تحليلي (ويلکاکسون) با نرم افزار آماري SPSS استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه آموزش توانسته است سطح مهارت هاي تفسير (از ميانگين ۱۱٫۸۳ به ۲۴٫۷)، توضيح (از ميانگين ۲۱٫۱۷ به ميانگين ۳۹٫۴۶)، تحليل (از ميانگين ۱۸٫۵ به ميانگين ۳۹٫۷)، ارزشيابي (از ميانگين ۲۱٫۳۸ به ۳۶٫۷۹) و نقش و بازي (از ۱۱٫۹ به ۱۵٫۹۴) ارتقا دهد. بين نتايج پيش آزمون و پس آزمون خواندن انتقادي تفاوت معني دار وجود دارد. به عبارت ديگر آموزش توانسته بر سطح مهارت هاي پنجگانه خواندن و نوشتن انتقادي دانشجويان تاثير مثبت داشته باشد و موجب رشد مهارت هاي مربوط به آن گرديده است.

© حقوق سایت محفوظ است