۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي تاثير آرام سازي پيشرونده عضلاني بر فشار خون سالمندان مبتلا به هيپرتانسيون اوليه ساكن در مركز سالمندان كهريزك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۴۸ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آرام سازي پيشرونده عضلاني بر فشار خون سالمندان مبتلا به هيپرتانسيون اوليه ساكن در مركز سالمندان كهريزك
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرفشاري خون
مقاله آرام سازي
مقاله سالمند
مقاله كهريزك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هيپرتانسيون يکي از بيماريهاي مزمن مي باشد که از نظر هزينه درماني و مراقبتي رقم بالايي را به خود اختصاص مي دهد. با توجه به مزاياي روشهاي غير دارويي موثر بر فشارخون پژوهشگر انجام تحقيق حاضر را ضروري دانسته تا تاثير برنامه آرامسازي پيشرونده عضلاني را روي فشارخون سالمندان مبتلا به هيپرتانسيون اوليه مورد بررسي قرار دهد.
روش بررسي: اين پژوهش يک پژوهش نيمه تجربي بوده که در دو گروه آزمون و شاهد به منظور بررسي تاثير تکنيک آرامسازي پيشرونده عضلاني بر فشار خون سالمندان مبتلا به هيپرتانسيون اوليه ساکن در مرکز سالمندان کهريزک در سال ۱۳۸۳ صورت گرفته است. تعداد ۵۵ نفر سالمند هيپرتانسيوني (۲۷ نفر گروه آزمون و ۲۸ نفر گروه شاهد) به روش نمونه گيري تصادفي مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، چک ليست ثبت فشارخون و تعداد ضربان نبض و دستگاه فشارسنج و گوشي پزشکي بوده است. براي گروه آزمون تکنيک آرامسازي به مدت شش هفته، هفته اي سه روز، در طي جلسات ۲۰ دقيقه اي اجرا شده و ميزان فشارخون افراد در هر بار پس از اجراي مداخله مورد بررسي قرار مي گرفت و در پايان با گروه شاهد مقايسه گرديدند. تجزيه و تحليل آماري از طريق نرم افزار آماري SPSS صورت پذيرفت.
يافته ها: آزمون آماري من – ويتني نشان داد فشارخون سيستوليک و دياستوليک در گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله اختلاف معني داري با هم نداشته اند (P<0.05). همين آزمون بين ميانگين هاي فشارخون سيستوليک و دياستوليک در دو گروه پس از مداخله اختلاف معني داري را نشان مي دهد (P<0.05) و آزمون آماري ويلکاکسون اختلاف معني داري بين قبل از مداخله و بعد از مداخله از نظر کاهش فشارخون و تاثير برنامه مداخله در گروه آزمون نشان مي دهد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج نهايي پژوهش نشان مي دهند که فشارخون سيستول و دياستول در گروه آزمون کاهش يافته است. با توجه به اين نتايج مي توان گفت که فرضيه پژوهش تحت عنوان «تکنيک آرام سازي باعث کاهش فشارخون در افرادي مي شود که اين تکنيک را تمرين مي کنند» مورد تاييد قرار مي گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است