۱۳۹۵-۰۵-۱۱

مقاله بررسي بهداشت رواني در بين دانشجويان به عنوان پيش بيني کننده عملکرد تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۱ در توسعه آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي بهداشت رواني در بين دانشجويان به عنوان پيش بيني کننده عملکرد تحصيلي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله عملکرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شيربگي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پژوهش ها به نقش سلامت رواني بر عملکرد تحصيلي اشاره کرده اند. هدف اين مطالعه، بررسي رابطه بين سلامت رواني و عملکرد تحصيلي دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۱۱ در سال تحصيلي 1388 – 1387 بود.
روش بررسي: نمونه آماري شامل ۱۰۲۷ (۵۵۵ پسر و ۴۷۳ دختر) از دانشجويان واحدهاي دانشگاهي منطقه ۱۱ (شامل واحدهاي کرمانشاه، کردستان و ايلام) که با روش نمونه گيري تصادفي سهمي انتخاب و پرسش نامه سلامت عمومي (GHQ-28) را تکميل نموده اند. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي و همبستگي بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از همبستگي ساده، رگرسيون چندگانه و آناليز واريانس چند متغيري استفاده شده است. براي سنجش عملکرد تحصيلي، معدل کل نيمسال هاي تحصيلي گذرانده شده آزمودني ها نيز جمع آوري شد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که ۵۹ درصد از آزمودني ها واجد سلامت رواني و ۴۱ درصد از آنان مشکوک به اختلال رواني مي باشند. بين سلامت رواني و عملکرد تحصيلي رابطه معني دار مشاهده نشد. دانشجويان دختر از سلامت رواني کمتري برخوردار بودند. بين سن و افسردگي رابطه معکوس و معني دار و بين سلامت رواني دانشجويان سنوات مختلف تحصيلي تفاوت معني دار وجود داشت به طوري که ادامه تحصيل به سلامت رواني آنان کمک مي کند. بين بعد خانوار و نمره علايم جسماني رابطه معکوس و معني دار وجود داشت. دانشجويان کارشناسي نسبت به دانشجويان کارداني در همه متغيرهاي سلامت روان از وضعيت بهتري برخوردار بودند.
نتيجه گيري: سلامت روان پيش بيني کننده معني داري براي برخي متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق است
.

© حقوق سایت محفوظ است