۱۳۹۵-۰۱-۰۵

مقاله بررسي انطباق پذيري سبک رهبري مربيان پرستاري در آموزش باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مديريت پرستاري از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي انطباق پذيري سبک رهبري مربيان پرستاري در آموزش باليني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انطباق پذيري سبک رهبري
مقاله دانشجوي پرستاري
مقاله سبک رهبري موقعيتي
مقاله سطح آمادگي
مقاله مربي باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرزاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ونكي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهيني فراهاني مولود
جناب آقای / سرکار خانم: قمري زارع زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سبک ها و ويژگي هاي رهبري مربيان بر يادگيري و تجربه باليني دانشجويان تاثيرگذار مي باشد. در صورتي که الگوي رهبري موقعيتي به طور اثربخش توسط مربيان باليني استفاده شود، مي تواند به عنوان شيوه اي براي رفع مشکلات و موانع آموزش باليني در پرستاري به کار رود.
هدف: هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ميزان انطباق پذيري سبک رهبري مربيان پرستاري است.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي- مقطعي بوده که در سال ۱۳۸۹ در دانشکده پرستاري – مامايي اراک انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه توصيف رفتار رهبر با ضريب پايايي ۰٫۸۸ و پرسشنامه سطح آمادگي دانشجويان پرستاري است که با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ داراي پايايي ۰٫۷۶ بوده است. ۱۵ مربي باليني و ۱۸۶ دانشجوي پرستاري (۱۱ نفر سال اول پرستاري، ۷۱ نفر سال دوم، ۷۶ نفر سال سوم و ۲۸ نفر سال چهارم) به روش تمام شماري پرسشنامه ها را تکميل نمودند. داده ها با با استفاده از آمار توصيفي و نرم افزار ۱۳ SPSS تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ۱۳٫۳% مربيان مرد و ۸۶٫۷% زن بودند که ميانگين سابقه کارشان ۵٫۵ سال بود. ۳۵٫۵% دانشجويان پسر و ۶۴٫۵% دختر و داراي ميانگين سني ۲۱٫۱۸ سال بودند. سبک رهبري توجيهي و سپس تفويضي به عنوان سبک غالب مربيان پرستاري مشخص گرديد، اکثر مربيان (۴۶٫۸%) داراي انطباق پذيري متوسط و ۲۳٫۷% داراي انطباق پذيري پايين بودند.
نتيجه گيري: شناخت صحيح ميزان توانايي و تمايل دانشجو براي انجام وظيفه و سپس اتخاذ سبک رهبري مناسب توسط مربي بايستي تقويت گردد. استفاده علمي و کاربردي از مهارت هاي مديريتي و رهبري از جمله الگوي رهبري موقعيتي رشد حرفه اي دانشجويان را در پي خواهد داشت.

© حقوق سایت محفوظ است