۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي اندازه‌ هاي آنتروپومتريك صورتي و جمجمه ‌اي در بالغين جوان ‌شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۲ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اندازه‌ هاي آنتروپومتريك صورتي و جمجمه ‌اي در بالغين جوان ‌شهر اصفهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتروپومتري
مقاله شاخص كرانيال
مقاله شاخص صورتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: صفري امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: آنتروپومتري در موارد پزشكي مانند جراحي فك و صورت، مطالعات رشد و نمو، جراحي پلاستيك، مهندسي پزشكي و موارد غير پزشكي مانند صنايع تهيه كفش و عينك كاربرد دارد.
هدف: اين مطالعه به منظور تعيين اندازه و نسبتهاي آنتروپومتريك صورتي و جمجمه اي در بالغين جوان شهر اصفهان انجام شد.
روش بررسي: تعداد ۲۰۰ پسر و ۲۰۰ دختر بومي اصفهان با الگوي صورتي نرمال به صورت تصادفي انتخاب و مورد تحقيق قرار گرفتند؛ در هر جنس نسبتهاي صورتي و جمجمه اي به طور جداگانه محاسبه گرديد و دو جنس با استفاده از آزمون t-student با يكديگر مقايسه گرديدند.
يافته ها: يافته هاي بدست آمده با نتايج مطالعه آنتروپومتريك Farkas در مورد بالغين جوان كانادايي مقايسه گرديد. نتايج در مورد اندازه عرض سر، اختلاف معني داري را بين پسران و دختران گروه مورد مطالعه نشان نداد؛ اما اندازه طول سر و همه اندازه هاي صورتي (Int, Cant , go-go , zy-zy, ch- ch , Ala- Ala, low. lip, Up. lip, Sn.gn, Sto. gn, N. Sto, N. gn) در پسران بيشتر بود. شاخص كرانيال و همچنين نسبتهاي go-go/n-gn، go-go/zy-zy، n-sto/zy-zy و ch-ch/zy-zy در دختران و نسبتهاي sto-go/go-go ، sn-gn/n-gn، sto-gn/n-gn. sto-gn/n-stoو sto-gn/sn-gn در پسران گروه مطالعه بزرگتر بود؛ در مورد شاخص صورتي(Facial Index) ، اختلاف معني داري بين پسران و دختران مشاهده نگرديد. مقايسه اندازه هاي صورتي بين نژاد ايراني و كانادايي بزرگتر بودن اندازه هاي low.lip، Ala- Ala و  go-goرا در دختران و پسران ايراني و بزرگتر بودن اندازه هاي Up. lip،N. gn ،ch-ch ،zy -zy  و Int cant را در دختران و پسران كانادايي نشان داد. اندازه sn-gn در دختران كانادايي بزرگتر بود و بين پسران ايراني و كانادايي در اين مورد اختلاف معني داري مشاهده نگرديد. نسبتهاي n-gn/zy-zy، go-go/zy-zy، n-sto/zy-zy، go-go/n-gn و ch-ch/zy-zy در دختران و پسران اصفهاني و نسبتهاي، sto-gn/n-sto، sto-gn/sn-gn و sto-gn/n-gn در دختران و پسران كانادايي بزرگتر بود. در مورد نسبت sn-gn/n-gn اختلاف معني داري بين دختران كانادايي و اصفهاني مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اختلاف قابل ملاحظه بين اندازه ها و نسبتهاي آنتروپولوژيك صورتي و جمجمه اي در جوانان بالغ اصفهاني و كانادايي، اندازه هاي بدست آمده در نژاد كانادايي نمي تواند به عنوان معيار و ملاك طرح درمان براي جراحان ايراني و دندانپزشكان مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به اختلاط نژادي گسترده در ايران بايد مطالعات بيشتري با پراكندگي وسيعتر در اقوام مختلف ايران انجام پذيرد.

© حقوق سایت محفوظ است