۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي انتقال دو سويه در مهارت سرويس كوتاه بدمينتون از دست برتر به دست غير برتر و برعكس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در حرکت از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي انتقال دو سويه در مهارت سرويس كوتاه بدمينتون از دست برتر به دست غير برتر و برعكس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال دو سويه
مقاله دست برتر
مقاله دست غير برتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي بروجني شهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي انتقال دو سويه در مهارت سرويس کوتاه بدمينتون است. محققان در سال هاي اخير به اين نتيجه دست يافته اند که اصل انتقال در امر يادگيري انکار ناپذير است و موجب تسهيل انتقال در يادگيري مي شود. اصل انتقال دو سويه، يکي از مباحث مهم انتقال و معقول ترين راه براي سرعت بخشيدن به روند موفقيت فرد است. جامعه آماري اين تحقيق ۲۰۰ نفر از دانشجويان دختر دانشگاه تهران بودند که ۳۶ نفر از آنان به طور تصادفي انتخاب شدند. متغير مستقل در اين تحقيق، تمرينات به منظور يادگيري مهارت و متغير وابسته، ميزان يادگيري دستي که در تمرينات شرکت ندارد، بوده است. ابزار مورد نياز در اين تحقيق، پرسشنامه و وسايل ضروري در آزمون فرانسوي بدمينتون است (متر، چسب نواري، طناب و پايه به ارتفاع ۱۰/۲ متر). به منظور بررسي نتايج از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (t مستقل و t وابسته) استفاده شده و نتايج به دست آمده نشان داده که با (۰٫۰۵=α) انتقال دوسويه از هر دو عضو به يکديگر امکان پذير است. 

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است