۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي افزايش عملكرد با بهينه سازي مصرف كود نيتروژن و تلقيح بذر با باكتري در سيستم هاي كشاورزي پايدار در سويا (Glycine max L.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي افزايش عملكرد با بهينه سازي مصرف كود نيتروژن و تلقيح بذر با باكتري در سيستم هاي كشاورزي پايدار در سويا (Glycine max L.)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سويا
مقاله ريزوبيوم
مقاله كشاورزي
مقاله پايدار
مقاله تجزيه
مقاله تحليل رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادنيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي به منظور تعيين بهترين زمان مصرف کود ازت و اثرات متقابل کود – باکتري براي توليد علوفه و دانه بر روي رقم ويليامز، سويا صورت گرفت. طرح آماري به کار رفته در اين تحقيق کرت هاي خرد شده (Split Plot Design) در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار بود. در اين تحقيق عاملA  به عنوان تيمار کودي در پنج سطح و عاملB  به عنوان تيمار باکتري بود که در دو سطح در نظر گرفته شد. در اين پژوهش صفاتي از جمله عملکرد بذر، عملکرد غلاف، شاخص سطح برگ، وزن صد دانه، و شاخص برداشت با اندازه گيري ده نمونه تصادفي از هر کرت يادداشت شدند. نتايج حاصله از آزمايش نشان دادند که تلقيح بذر با باکتري Rhizobium japonicum باعث افزايش رشد گياه مي شود به طوري که اختلاف معني داري بين رشد تيمارهايي که با باکتري تلقيح شده بودند و تيمارهايي که بذر آنها با باکتري تلقيح نشده بود مشاهده شد. سپس با استفاده از تجزيه واريانس بهترين تيمار براي توليد علوفه و توليد بذر تشخيص داده شد. نتايج آزمايش نشان دادند که اختلاف معني داري بين تيمارهاي کودي از نظر توليد بذر و توليد علوفه وجود دارد، به طوري که ميزان توليد علوفه در تيمار کودي دو و ميزان توليد بذر در تيمار کودي نسبت به بقيه تيمارها بالاتر است.

© حقوق سایت محفوظ است