۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي افزايش جنسي درختان باران طلايي (Koelreuteria paniculata Laxm.) و باران چيني (K. elegans Seem.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله علوم و فنون باغباني ايران از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي افزايش جنسي درختان باران طلايي (Koelreuteria paniculata Laxm.) و باران چيني (K. elegans Seem.)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افزايش جنسي
مقاله باران چيني
مقاله باران طلايي
مقاله تندش
مقاله چينه سرمايي
مقاله حذف پوسته
مقاله خراش دهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورافكن حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خوشخوي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي برهمکنش اثرهاي خراش دهي، چينه سرمايي و جيبرليک اسيد (GA3) بر بذرهاي باران طلايي، تيمار سولفوريک اسيد در مدت زمان هاي صفر، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ دقيقه، چينه سرمايي در دماي ۳-۵ درجه سانتيگراد به مدت صفر، ۱۵، ۳۰ و ۶۰ روز و جيبرليک اسيد در غلظت هاي صفر، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي گرم در ليتر مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که بيشترين درصد تندش (%۶۷) از تيمار ۶۰ دقيقه سولفوريک اسيد و ۶۰ روز چينه سرمايي حاصل شد. همچنين برهمکنش حذف کامل پوسته بذر و چينه سرمايي به مدت صفر، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ روز در ميزان تندش بذرها بررسي شد. نتايج به دست آمده از اين تيمار نشان داد که بيشترين درصد تندش (%۹۶٫۳) از تيمار حذف کامل پوسته بذر و ۳۰ روز چينه سرمايي به دست آمد. در بين همه تيمارها کمترين زمان لازم براي تندش يا شتاب تنديدن (۲٫۴) از حذف کامل پوسته و ۲۵ روز چينه سرمايي به دست آمد، همچنين بالاترين ارزش تنديدن نيز مربوط به همين تيمار بود. از تيمارهاي گوناگوني که به منظور شکستن خفتگي موجود در بذرهاي باران طلايي از آن ها استفاده شد، چنين نتيجه گيري شد که بذرهاي اين گونه داراي خفتگي دوگانه پوسته بذر و خفتگي روياني مي باشند. نتايج به دست آمده در مورد باران چيني نشان داد که خراش دهي و چينه سرمايي تنها شتاب تنديدن را مي افزايد و فقط خراش دهي در پيشبرد تندش موثر است. چنين نتيجه گيري شد که در اين بذر تنها خفتگي پوسته بذر وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است