۱۳۹۵-۰۱-۲۰

مقاله بررسي ارتباط نوع زايمان با الگوي قاعدگي دردناک اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آبان ۱۳۹۲ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱۴ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط نوع زايمان با الگوي قاعدگي دردناک اوليه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان
مقاله سزارين
مقاله قاعدگي دردناک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي فرد طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري پروين
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قاعدگي دردناک اوليه، يکي از شايعترين شکايات زنان، توام با عوارض اقتصادي، اجتماعي، جسمي و روحي مي باشد. در زمينه تاثير زايمان بر کاهش درد قاعدگي، مدارکي موجود است، اما ارتباط نوع زايمان با الگوي قاعدگي دردناک اوليه روشن نيست، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط نوع زايمان با الگوي قاعدگي دردناک اوليه انجام شد.
روش کار: اين مطالعه هم گروهي در سال ۹۰-۱۳۸۹ بر روي ۱۲۴ مادر نخست زا انجام شد. افراد در دو گروه زايمان طبيعي (۶۱ نفر) و سزارين (۶۳ نفر) قرار گرفتند. نمونه گيري به روش چند مرحله اي (طبقه اي- خوشه اي) از مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد انجام شد. ابزار پژوهش، فرم پرسشنامه مشخصات فردي، اطلاعات قاعدگي هاي قبل از بارداري و پس از زايمان و جدول چند بعدي گفتاري درد قاعدگي بود. اطلاعات پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون هاي کاي اسکوئر و تي زوجي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ميزان p کمتر از ۰٫۰۵ معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: دو گروه از نظر شدت قاعدگي دردناک اوليه تفاوت معناداري داشتند، به گونه اي که گروه زايمان طبيعي نسبت به سزارين، بهبودي بيشتري را نشان دادند (
p<0.000). دو گروه از نظر محل درد قاعدگي نيز تفاوت معناداري داشتند (p<0.04). مدت درد قاعدگي در گروه زايمان طبيعي، کاهش بيشتري نسبت به گروه سزارين نشان داد اما اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود (P<0.59). تفاوت کيفيت درد (p<0.39) و علائم همراه با قاعدگي (p<0.82) بين دو گروه معنادار نبود.
نتيجه گيري: زايمان طبيعي نسبت به سزارين، بهبود بيشتري در شدت درد قاعدگي به همراه خواهد داشت.

© حقوق سایت محفوظ است