۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي ارتباط كيفيت مراقبت از خود با ميزان افسردگي بيماران ديابتيك نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۴ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط كيفيت مراقبت از خود با ميزان افسردگي بيماران ديابتيك نوع دو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله ديابت غيروابسته به انسولين
مقاله خود مراقبتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: پيرايش فر اقدس
جناب آقای / سرکار خانم: مخبر نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افسردگي يک وضعيت شايع در بيماران ديابتي نوع دو است که سبب کاهش ميل، انگيزه و احساس توانايي افراد جهت پرداختن به فعاليت هاي خود مراقبتي مي گردد. لذا اين پژوهش براي تعيين ارتباط کيفيت خود مراقبتي با ميزان افسردگي بيماران ديابتيک نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت خراسان در سال ۱۳۷۹ انجام شده است. در اين پژوهش همبستگي، ۹۶ بيمار ديابتي نوع دو به روش غير احتمالي و مبتني بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. گردآوري داده ها با استفاده از فرم مشخصات فردي، مقياس هاي حمايت اجتماعي و عزت نفس، فرم مشاهده پرسشنامه افسردگي بک، پرسشنامه هاي سنجش آگاهي و تبعيت از رفتارهاي خود مراقبتي و وسايل فشارسنج عقربه اي، ترازو، قدسنج و دستگاه اسپکتروفتومتر صورت گرفت و علاوه بر تکميل پرسشنامه ها توسط واحدهاي پژوهش اندازه گيري قد، وزن، سطح هموگلوبين گليکوزيله و کنترل فشار خون نيز جهت آنها انجام شد. ۷۲٫۹ درصد از واحدها از نظر خود مراقبتي در حد خوب و تنها ۴٫۲ درصد در حد ضعيف بودند. آزمون کروسکال واليس نشان داد که ميانگين نمره افسردگي بر حسب سطوح خود مراقبتي تفاوت معني دار ندارد (P>0.356). همچنين نتيجه آزمون آناليز کواريانس نيز نشان داد که پس از حذف متغيرهاي اثرگذار ميانگين اصلاح شده نمره افسردگي بر حسب سطوح خود مراقبتي تفاوت معني دار ندارد (P>0.529). بين سطوح افسردگي و سطوح خود مراقبتي ارتباط معني داري مشخص نگرديد (P>0.125). ميانگين نمره خود مراقبتي در افراد افسرده و غير افسرده تفاوت معني دار نداشت (P>0.548)؛ تنها بين ميزان افسردگي و ميزان خود مراقبتي رابطه خطي معني دار معکوس ضعيفي مشخص گرديد (P<0.045 و ۰٫۱۳=r).با توجه به يافته هاي فوق، فرضيه اصلي پژوهش مبني بر ارتباط معکوس کيفيت مراقبت از خود و ميزان افسردگي تاييد نمي گردد اما از آنجا که مشخص شد اين بيماران از ميزان افسردگي بالايي برخوردار هستند، احتمالا عوامل ديگري بر افسردگي، خود مراقبتي و ارتباط اين دو موثر مي باشند که نيازمند مطالعات بيشتري است.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است