۱۳۹۶-۰۶-۲۰

مقاله بررسي ارتباط بين يافته هاي سونوگرافي و سيتولوژي در ۲۲۵ مورد گره سرد تيروئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۲ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۹۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين يافته هاي سونوگرافي و سيتولوژي در ۲۲۵ مورد گره سرد تيروئيد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گره سرد تيروييد
مقاله سيتولوژي
مقاله سونوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرادبجستاني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در حال حاضر بيوپسي سوزني تيروييد حساسيت بيشتري نسبت به ساير روش ها در كشف بدخيمي غده تيروييد دارد. به منظور بررسي ارتباط خصوصيات سونوگرافيك گره هاي سرد تيروييد با يافته هاي سيتولوژيك اين بررسي در تهران انجام شد.
مواد و روش ها: در ۲۱۹ بيمار شامل ۱۸۸ زن و ۳۷ مرد، سونوگرافي تيروييد با پروب ۷٫۵ مگاهرتز انجام شد و خصوصياتي مثل اكوژنيسيته گره، كلسيفيكاسيون و وجود halo كامل، وجود اكوي ديستال تشديد شده، منفرد يا متعدد بودن گره، هموژن يا هتروژن بودن گره و ساير قسمت هاي تيروييد و كيستيك بودن گره ثبت شد. سپس بيوپسي سوزني از گره تيروييد گرفته شد و نتايج حاصله به صورت توصيفي در نمونه هاي خوش خيم، بدخيم و مشكوك مقايسه گرديد.
يافته ها: ميانگين سني (± انحراف معيار) در زنان ۱±۳۶ و در مردان ۱۲±۴۲ سال بود. در بيوپسي سوزني تيروييد ۶ مورد بدخيمي (۲٫۸ درصد) شامل ۴ مورد سرطان پاپيلري و ۱ مورد فوليكولر و ۱ مورد تومور هرتل گزارش شد كه به جز تومور هرتل در ۵ مورد ديگر اكوژنيسيته گره كاهش يافته و حدود گره نامنظم بود. هيچكدام از گره هاي هيپراكو بدخيم نبودند و در سه مورد گره هيپراكو ضايعه بينايي به صورت تغييرات سلولي هرتل گزارش شد. ۲۱ مورد ضايعه بينابيني شامل تيروييديت، نئوپلاسم فوليكولر و تغييرات به صورت سلول هرتل بودند. در مواردي كه گره در زمينه گواتر با ندول هاي متعدد بود، بدخيمي در سيتولوژي ديده نشد.
نتيجه گيري و توصيه ها: نتايج اين مطالعه هماهنگي يافته هاي سونوگرافي و سيتولوژي تيروييد را در بيماران مبتلا به گره سرد تيروييد در تهران، همانند ساير مطالعات گزارش شده نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است