۱۳۹۵-۰۴-۲۹

مقاله بررسي ارتباط بين توانمندسازي روانشناختي با ميزان تنيدگي جانبازان شاغل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در طب جانباز از صفحه ۳۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين توانمندسازي روانشناختي با ميزان تنيدگي جانبازان شاغل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانباز شاغل
مقاله توانمندسازي روانشناختي
مقاله تنيدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: جانقلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه تنيدگي از جمله مشکلاتي است که بشر متمدن امروزي در همه عرصه هاي زندگي با آن دست به گريبان است. بررسي هاي گوناگون نشان داده اند که تنيدگي براي سازمان و فرد شاغل هزينه ها و خسارت هاي سنگيني را به دنبال دارد. کارکنان توانمند با کارايي و اثربخشي بالايي که دارند به سازمان و خودشان نفع مي رسانند. توانمندسازي کارکنان يک ابزار ضروري مديريتي است که مي توان در جهت هدايت منابع انساني به منظور افزايش بهره وري مورد استفاده قرار داد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين توانمندسازي روانشناختي (شامل ابعاد احساس معناداري، احساس شايستگي، احساس موثر بودن و احساس خود ساماني) با ميزان تنيدگي جانبازان شاغل صورت گرفته است.
مواد و روش ها: جامعه آماري اين پژوهش جانبازان شاغل در ادارات دولتي استان قم هستند، لازم به ذکر است که جانبازان در حالت اشتغال جزء جامعه آماري پژوهش نيستند. تعداد افراد جامعه آماري ۷۷ نفر بوده اند و تعداد نمونه آماري، ۵۱ نفر بدست آمد که اين افراد بصورت تصادفي انتخاب شده‌اند. به منظور سنجش ابعاد توانمندسازي روانشناختي از پرسشنامه توانمندسازي روانشناختي اسپريتزر (۱۹۹۵) و براي سنجش ميزان تنيدگي از پرسشنامه تنيدگي رندلوف و بلک برن (۱۹۹۰) استفاده شده است.
يافته ها: نتايج بدست آمده از آزمون همبستگي پيرسون وجود ارتباط منفي بين ابعاد توانمندسازي روانشناختي با تنيدگي را تاييد کرد. همچنين وضعيت توانمندسازي روانشناختي و تنيدگي با کمک آزمون ميانگين يک جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفت که نتايج بدست آمده از اين آزمون نشان داد که وضعيت تنيدگي کارکنان در حد متوسط رو به بالا مي باشد و وضعيت توانمندسازي روانشناختي و ابعاد آن به جز بعد احساس شايستگي همگي در حد متوسط رو به پايين هستند و وضعيت بعد احساس شايستگي در حد مطلوب مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر بطور کلي حاکي از آن است که بين ابعاد توانمندسازي روانشناختي با ميزان تنيدگي ارتباط منفي وجود دارد و اين نشان دهنده آن است که بالا بردن سطح ابعاد توانمندسازي روانشناختي موجب کاهش ميزان تنيدگي در جانبازان شاغل مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است