۱۳۹۵-۰۱-۰۶

مقاله بررسي ارتباط ارتفاع صورت با موقعيت ساجيتال حفره گلنوئيد در افراد داراي مال اکلوژن کلاس II و رتروژن منديبل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ارتفاع صورت با موقعيت ساجيتال حفره گلنوئيد در افراد داراي مال اکلوژن کلاس II و رتروژن منديبل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مال اکلوژن
مقاله منديبل
مقاله صورت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي صباح
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي جعفري اناركي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رابطه منديبل با قاعده جمجمه بر روي ناهنجاري هاي صورت در ابعاد افقي و عمودي تاثير مي گذارد. هدف از اين مطالعه، بررسي ارتباط ارتفاع صورت با موقعيت ساجيتال حفره گلنوئيد در افراد داراي مال اکلوژن کلاس II و رتروژن منديبل بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي – تحليلي بر روي ۶۰ بيمار (۳۹ دختر و ۲۱ پسر) ۱۲ – ۷ ساله با مال اکلوژن کلاس II به همراه رتروژن منديبل با ارتفاع صورت متفاوت (کشيده، کوتاه، نرمال) انجام گرفت. مقايسه گروه ها به وسيله اندازه گيري سفالومتري بر اساس سه پارامتر فاصله حفره گلنوئيد تا شيار فرونتوماگزيلاري نازال، فاصله حفره گلنوئيد تا سلا روي پلن فرانکفورت و فاصله حفره گلنوئيد تا شيار پتريگو ماگزيلاري روي پلن فرانکفورت صورت گرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه و Duncan آناليز گرديد (a=0.05).
يافته ها: ميانگين فاصله حفره گلنوئيد تا شيار فرونتو ماگزيلاري نازال در افراد با صورت کوتاه، نرمال و کشيده به ترتيب ۷۲٫۶ ميلي متر، ۷۰٫۴ ميلي متر و ۶۹ ميلي متر به دست آمد. ميانگين فاصله حفره گلنوئيد تا سلا بر روي پلن فرانکفورت براي سه گروه به ترتيب ۱۱٫۶ ميلي متر، ۱۲٫۷ ميلي متر و ۱۱٫۲۷ ميلي متر و ميانگين فاصله حفره گلنوئيد تا شيار پتريگو ماگزيلاري روي پلن فرانکفورت به ترتيب ۳۰٫۰۹ ميلي متر، ۲۸٫۶ ميلي متر و ۲۸ ميلي متر اندازه گيري شد. تفاوت معني داري در موقعيت ساجيتال حفره گلنوئيد براي سه گروه مشاهده نشد (p value> 0.05). تفاوت معني داري بين صورت کشيده و کوتاه در فاصله بين حفره گلنوئيد تا شيار فرونتوماگزيلاري نازال وجود داشت (p value= 0.048).
نتيجه گيري: با توجه به محدوديت هاي اين مطالعه، در افراد داراي مال اکلوژن کلاس II و رتروژن منديبل، ارتفاع صورتي با موقعيت ساجيتال حفره گلنوئيد ارتباطي نداشت.

© حقوق سایت محفوظ است