۱۳۹۵-۰۱-۲۲

مقاله بررسي اثر هم افزايي ضدميکروبي ترکيب دو محلول کلرهگزيدين ۲% و هيدروژن پروکسايد ۳% بر روي کانال هاي عفوني دندانهاي خارج شده انساني (In-Vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۱۹۳ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر هم افزايي ضدميکروبي ترکيب دو محلول کلرهگزيدين ۲% و هيدروژن پروکسايد ۳% بر روي کانال هاي عفوني دندانهاي خارج شده انساني (In-Vitro)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرهگزيدين
مقاله هيدروژن پروکسايد
مقاله اثر سينرژيسم (هم افزايي)
مقاله ماده شستشودهنده کانال دندان
مقاله کلني ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبي صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آريامنش علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده از يک ماده شستشودهنده در حين پاکسازي و شکل دهي کانال که خاصيت ضدميکروبي بالا و سميت پايين داشته باشد لازم است. استفاده از شوينده هاي داخل کانال به صورت ترکيبي راهي جهت رسيدن به اين منظور مي باشد. هدف از اين مطالعه ارزيابي خاصيت هم افزايي ضدميکروبي ترکيب کلرهگزيدين و هيدروژن پروکسايد بر روي باکتري هاي کانال عفوني دندانهاي خارج شده انساني است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۴۲ کانال دنداني که قبل از خارج شدن داراي ضايعه پري آپيکال در راديوگرافي بوده انتخاب شدند. دندانها پس از خارج شدن در نرمال سالين با دماي ۳۷ درجه سانتي گراد نگهداري شده و ظرف کمتر از ۲۴ ساعت مطابق شرايط کلينيکي با استفاده از فايل هاي روتاري S1 تا F3 پاکسازي مکانيکي شدند و در مجموع توسط ده سي سي از محلولهاي مورد نظر شستشو گرديد. (گروه يک ۱۴ دندان با هيدروژن پروکسايد ۳%، گروه دو ۱۴ دندان با کلرهگزيدين ۲% و گروه سوم ۱۴دندان با ترکيب کلرهگزيدين ۲% و هيدروژن پروکسايد ۳%). قبل و بعد از آماده سازي به وسيله مخروطهاي کاغذي از کانال دندانها نمونه گيري اوليه و ثانويه (s2, s1) به عمل آمد و به آزمايشگاه ميکروبيولوژي جهت شمارش کلني (CFU) فرستاده شد. سپس نتايج توسط آزمونهاي آماري Kruskal-Wallis و Dunn مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که تمامي محلولهاي شستشوي مورد آزمايش باعث کاهش معنادار تعداد باکتري نسبت به نمونه گيري اوليه شدند، ضمن آنکه ترکيب کلرهگزيدين و هيدروژن پروکسايد بسيار موثرتر به شکل معناداري بيش از هيدروژن پروکسايد به تنهايي باعث کاهش ميکروارگانيسم هاي داخل کانال شد (p=0.039) ، کاهش تعداد کلني در مورد کلرهگزيدين و حالت ترکيبي معني دار نبود. (p=0.194)ترکيب کلرهگزيدين و هيدروژن پراکسيد با ايجاد ۱۳ نمونه فاقد رشد کلوني به طور معناداري موثرتر از هيدروژن پراکسيد با ايجاد هفت نمونه فاقد باکتري بود. (p=0.033)مابقي گروهها تفاوت معناداري نداشتند.
نتيجه گيري: کلرهگزيدين به تنهايي داراي خاصيت ضدميکروبي قوي جهت حذف باکتري هاي کانال ريشه است و در ترکيب با هيدروژن پروکسايد اين خاصيت به طور معني دار افزايش نمي يابد.

© حقوق سایت محفوظ است