۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي اثر نيتروژن و آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام كلزا در گنبد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نيتروژن و آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام كلزا در گنبد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلزا
مقاله آبياري
مقاله نيتروژن
مقاله محلول پاشي نيتروژن و رقم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايش بصورت فاکتوريل اسپليت پلات در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سال زراعي ۸۱-۱۳۸۰ و در سه تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گنبد اجرا شد. سه تيمار آبياري (۱ – بدون آبياري، ۲ – آبياري در مرحله گلدهي و ۳ – آبياري در مرحله گلدهي و پرشدن دانه) و دو رقم کلزا (هايولا ۴۰۱ و ساري گل) به صورت فاکتوريل در کرت هاي اصلي و سه تيمار نيتروژن (۱ – بدون مصرف کود نيتروژن (شاهد)، ۲ – دادن کود نيتروژن به خاک بدون محلول پاشي و ۳ – دادن کود نيتروژن به خاک همراه با محلول پاشي) کرت هاي فرعي را تشکيل دادند. اثر آبياري بر طول دوره رويش و وزن هزار دانه در سطح ۱ درصد و عملکرد دانه و روغن در سطح ۵ درصد معني دار بود. انجام آبياري در مرحله گلدهي و پرشدن دانه سبب افزايش معني دار عملکرد دانه گرديد، در حالي که بين دو تيمار آبياري در مرحله گلدهي و بدون انجام آبياري اختلاف آماري معني داري از نظر عملکرد دانه مشاهده نگرديد. درصد روغن تحت تاثير آبياري، رقم و نيتروژن قرار نگرفت. ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و روغن هيبريد هايولا ۴۰۱ به طور معني داري بيشتر از رقم ساري گل بود. اثر نيتروژن بر رشد قبل از زمستان، روز تا شروع گلدهي، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و روغن در سطح ۱ درصد و بر تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف در سطح ۵ درصد معني دار بود. کاربرد نيتروژن در خاک سبب افزايش معني دار عملکرد دانه گرديد، در حالي که به نظر مي رسد محلول پاشي نيتروژن تاثير معني داري بر عملکرد دانه نداشت.

© حقوق سایت محفوظ است