۱۳۹۵-۰۴-۲۲

مقاله بررسي اثر ليزر ديود ۸۱۰ نانومتر بر کاهش تريسموس ناشي از جراحي دندان عقل نهفته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در ليزر پزشكي از صفحه ۶ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ليزر ديود ۸۱۰ نانومتر بر کاهش تريسموس ناشي از جراحي دندان عقل نهفته
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تريسموس
مقاله ليزرکم توان
مقاله دندان عقل نهفته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهراميان هدي
جناب آقای / سرکار خانم: رفوآ يوشياهو
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: چيني فروش نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: بقاليان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خارج ساختن دندانهاي مولر سوم نهفته فک پايين، يکي از شايعترين جراحي هاي ناحيه دهان مي باشد. تريسموس يکي از عوارض جراحي عقل نهفته بوده که شامل کاهش تغذيه به دليل مضغ ناقص و مشکل در صحبت کردن، و به مخاطره افتادن بهداشت دهان مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي اثر ليزر ديود ۸۱۰ نانومتر بر روي تريسموس پس از خارج نمودن دندان هاي عقل نهفته فک پايين به روش جراحي است.
روش بررسي: مطالعه به شکل کار آزمايي باليني بر روي تعداد ۲۰ که داراي ۲ دندان عقل نهفته فک پايين مشابه ونسبتا قرينه بودند صورت گرفت. دو دندان هر فرد به فاصله حداقل ۲ هفته جراحي شد که به طور تصادفي يک طرف به عنوان گروه تجربي بعد از جراحي مورد تابش ليزر قرار گرفت. در گروه تجربي، ليزر ديود ۸۱۰ نانومتر با دوزهاي ۳ ژول داخل ساکت و ۵ ژول باکالي و در دندان طرف مقابل به عنوان گروه شاهد، تظاهر به تابش شد. محدوديت باز شدن دهان در روز کشيدن بخيه ارزيابي شد. داده هاي به دست آمده از مطالعه با استفاده از آزمون هاي Paired samples T و Wilcoxon sign rank مورد آناليز قرار گرفتند.
يافته ها: محدوديت باز شدن دهان پس از جراحي نيز در گروه ليزر به طور معناداري کمتر از گروه پلاسبو بود (.(P=0.0001
نتيجه گيري: نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که ليزر با پارامترهاي مورد استفاده در اين مطالعه در کاهش عوارض بعد از جراحي داراي اثرهاي مثبت بوده است .

© حقوق سایت محفوظ است