۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثر كمبود رطوبت بر جنبه هاي فيزيولوژيك نمو بذر ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر كمبود رطوبت بر جنبه هاي فيزيولوژيك نمو بذر ذرت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله كمبود رطوبت
مقاله گرده افشاني
مقاله نمو بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدندوست مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: امام يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از شرط هاي لازم براي توليد يک محصول خوب، کيفيت مطلوب بذر به کار رفته مي باشد ولي متاسفانه تا کنون اين موضوع به طور جدي در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است. لازمه دسترسي به کيفيت خوب بذر، شناخت روابط فيزيولوژيک در دوره نمو بذر است و بر اين اساس مطالعه اثر عوامل محدوديت زا بر آن لازم به نظر مي رسد. بدين منظور اثر کمبود رطوبت از نظر زماني بر روي تغييرات وزن خشک دانه، وزن جنين دانه و وزن اندوسپرم دانه در طول دوره پرشدن دانه، شروع قابليت جوانه زني، درصد جوانه زني در مراحل بعدي و وزن خشک گياهچه حاصله مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در تابستان ۱۳۷۹ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا اجرا گرديد. تنش رطوبتي در سه سطح عبارت بودند از شاهد يا رطوبت کافي، کمبود رطوبت زود (که از دو روز بعد از گرده افشاني اعمال گرديد) و کمبود رطوبت دير (که از ۱۸ روز بعد از گرده افشاني اعمال گرديد). رگرسيون خطي بين درصد جوانه زني با درصد رطوبت دانه و وزن خشک جنين و وزن خشک اندوسپرم با وزن خشک گياهچه حاصل تعيين گرديد. نتايج نشان داد که بين سطوح مختلف تنش رطوبتي از اواسط تا پايان دوره پرشدن دانه از لحاظ وزن خشک دانه، جنين و اندوسپرم اختلاف معني داري وجود داشت و حداکثر وزن خشک دانه، جنين و اندوسپرم با شاهد به دست آمد. درصد رطوبت دانه در مراحل رشد تحت تاثير تنش رطوبت قرار نگرفت. بين سطوح مختلف تنش رطوبت از نظر شروع قابليت جوانه زني اختلاف معني داري مشاهده نشد ولي درصد جوانه زني و وزن خشک گياهچه حاصله از آن ها به صورت معني داري تحت تاثير تنش قرار گرفت. قابليت جوانه زني بذر ذرت از ۳۵ تا ۴۲ روز بعد از گرده افشاني شروع گرديد. روابط بين درصد رطوبت با درصد جوانه زني، وزن خشک جنين با درصد جوانه زني و وزن خشک اندوسپرم با وزن خشک گياهچه در يک تا سه سطح معني دار گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است