۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي اثر كامپوزيت Light Cure و كامپوزيت Self Cure بر باندگلاس آينومر نوري به عاج دندان (In-vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۲ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر كامپوزيت Light Cure و كامپوزيت Self Cure بر باندگلاس آينومر نوري به عاج دندان (In-vitro)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقباض پليمريزاسيون
مقاله روش ساندويچ
مقاله گلاس آينومر نوري
مقاله كامپوزيت شيميايي
مقاله كامپوزيت نوري
مقاله درز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: بانوا سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: طي چند سال اخير كاربرد كامپوزيت ها براي ترميم دندانها بويژه دندانهاي خلفي رايج شده است. يكي از مشكلات موجود در مورد ترميم دندانها با رزين هاي كامپوزيت، بروز درز در حد فاصل كامپوزيت با دندان مي باشد؛ از جمله روشهاي مقابله با اين مشكل، استفاده از روش ساندويچ يعني كاربرد گلاس آينومر به عنوان بيس، قبل از كاربرد رزين كامپوزيت مي باشد. از آنجا كه الگوي پليمريزاسيون در كامپوزيت هاي سخت شونده به طور شيميايي و کامپوزيت هاي سخت شونده با نور متفاوت است، به نظر مي رسد تاثيرات متفاوتي بر باند گلاس آينومر با عاج دندان داشته باشند.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير کاربرد کامپوزيت نوري و شيميايي بر باندگلاس آينومر نوري به عاج دندان انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي (In- vitro) 40 دندان پرمولر انساني انتخاب و به چهار گروه زير تقسيم شدند. در گروه ۱، فقط گلاس آينومر نوري با ضخامت ۱ ميليمتر بر روي سطح عاج قرار گرفت. در گروه ۲، گلاس آينومر نوري با ضخامت ۱ ميليمتر و كامپوزيت شيميايي ضخامت ۲ ميليمتر و به صورت توده قرار داده شد. در گروه ۳، گلاس آينومر نوري با ضخامت ۱ ميليمتر- كامپوزيت نوري به ضخامت ۲ ميليمتر و به صورت دو لايه ۱ميليمتري قرار گرفت. در گروه ۴، گلاس آينومر نوري با ضخامت ۱ ميليمتر- اچينگ با اسيد فسفريك ۳۷% به مدت ۱۰ ثانيه- كامپوزيت نوري به ضخامت ۲ ميليمتر و به صورت ۲ لايه ۱ ميليمتري قرار گرفت. اندازه درز در حد فاصل گلاس آينومر دندان و گلاس آينومر-كامپوزيت با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني مشخص گرديد و با آزمونهاي آماري ANOVA و t-student تجزيه و تحليل شد. نمونه ها از نظر بروز ترك در مواد نيز بررسي شدند.
يافته ها: در گروههاي ۱ و ۲ هيچ درزي در حدفاصل گلاس آينومر- عاج دندان و ترك در گلاس آينومر مشاهده نشد. در گروه ۳ در حد فاصل گلاس آينومر- كامپوزيت نوري، درز مشاهده شد ولي ترك در همه نمونه ها در گلاس آينومرنوري مشاهده شد. در گروه ۴ در هر دو حد فاصل، درز وجود داشت و تركهاي شديدي نيز در گلاس آينومرنوري مشاهده گرديد. كمترين ميزان درز مربوط به گروه ۱ و ۲ و بيشترين ميزان مربوط به گروه ۴ بود و بين ميزان درز در گروههاي ۳ و ۴ با گروه شاهد و گروه ۲ اختلاف معني داري وجود داشت (۰۵/۰ P<).
نتيجه گيري: با توجه به شرايط اين تحقيق، با كاربرد كامپوزيت شيميايي بر روي گلاس آينومر نوري، هيچ گونه درز و تركي بروز نكرد و ترميم كاملا يكپارچه بود؛ اما كاربرد كامپوزيت نوري و نيز اچ کردن گلاس آينومر نوري قبل از كاربرد كامپوزيت نوري، بروز درز و ترك را تشديد نمود.

© حقوق سایت محفوظ است