۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن و فسفر بر خصوصيات و عملکرد علوفهاي کوشيا (Kochia scoparia) در آبياري با دو سطح شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن و فسفر بر خصوصيات و عملکرد علوفهاي کوشيا (Kochia scoparia) در آبياري با دو سطح شوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درصد وزن خشک
مقاله شاخه جانبي،اثر متقابل شوري و نيتروژن و فسفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاني نژاد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كافي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شباهنگ جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نباتي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کوشيا از جمله گياهان متحمل به شوري است که ميتوان از آن در توليد علوفه در مناطق داراي آب و خاک شور بهره برد. يکي از مشکلاتي که امروزه در توليد گياهان علوفهاي در اين مناطق مورد توجه قرار گرفته است کاهش عملکرد و کيفيت علوفه در شرايط آبياري با آب شور است. به همين منظور استفاده از کودهاي شيميايي ميتواند به عنوان يک راه حل مفيد مورد توجه باشد. در اين راستا مطالعهاي به منظور بررسي سطوح مختلف کود نيتروژن و فسفر در شرايط آبياري با آب شور بر خصوصيات و عملکرد علوفهاي کوشيا با استفاده از آزمايش طرح هاي خرد شده به صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. کرتهاي اصلي شامل سطوح شوري ۵٫۲ و ۱۶٫۵ دسيزيمنس بر متر آب آبياري و کرتهاي فرعي شامل سه سطح نيتروژن از نوع اوره (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار) و سه سطح فسفر از نوع سوپر فسفات تريپل (صفر، ۷۵ و ۱۵۰ کيلوگرم در هکتار) بودند. نتايج نشان داد که شوري اثر معنيداري بر ارتفاع، قطر ساقه اصلي و درصد وزن خشک گياه نداشت. اما نيتروژن سبب افزايش ارتفاع، تعداد شاخههاي جانبي و عملکرد علوفه در مقايسه با شرايط بدون نيتروژن شد. فسفر نيز عملکرد علوفه خشک را به طور معنيداري افزايش داد. اثر متقابل شوري با نيتروژن و فسفر نيز نشان داد که اين کودها ميتوانند از اثرات سوء تنش شوري بر روي کوشيا کاسته و باعث بهبود خصوصيات علوفهاي و افزايش بيوماس شوند.

© حقوق سایت محفوظ است