۱۳۹۵-۰۴-۲۵

مقاله بررسي اثر سطوح مختلف كود گوگرد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرايط تنش خشکي در منطقه بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بوم شناسي كشاورزي از صفحه ۱۷۰ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سطوح مختلف كود گوگرد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرايط تنش خشکي در منطقه بلوچستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دور آبياري
مقاله عمکرد
مقاله کود گوگرد
مقاله گياه دارويي
مقاله موسيلاژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نيك سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت مصرف انواع کودهاي شيميايي از لحاظ تاثيرات زيست محيطي و عملکرد کمي و کيفي گياهان دارويي به ويژه در مناطق خشک و نيمه خشک ايران حائز اهميت مي باشد. بدين منظور، در تحقيقي اثر سطوح مختلف كود گوگرد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرايط تنش خشکي در منطقه بلوچستان به اجرا درآمد. آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در سال زراعي ۸۹-۱۳۸۸ در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي بلوچستان واقع در شهرستان ايرانشهر انجام گرديد. در اين آزمايش رژيم هاي مختلف آبياري شامل هشت، پنج و سه بار آبياري در طول فصل رشد به عنوان تيمار اصلي و چهار سطح گوگرد شامل صفر، ۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ كيلوگرم در هكتار به عنوان فاكتور فرعي در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه دور آبياري بر عملکرد دانه و بيولوژيکي معني دار بود، به طوريکه بيشترين عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيکي از تيمار هشت بار آبياري در طول فصل رشد به دست آمد، همچنين اين صفات تحت تاثير سطوح مختلف کود گوگرد قرار گرفته و بالاترين ميزان عملكرد دانه و عملکرد بيولوژيکي اسفرزه از تيمار ۲۲۵ کيلوگرم گوگرد حاصل شد. بالاترين شاخص برداشت و بيشترين ميزان وزن هزار دانه، تعداد دانه در هر سنبله و تعداد سنبله در بوته به ترتيب از تيمارهاي هشت بار آبياري و مصرف ۲۲۵ کيلوگرم گوگرد در هکتار حاصل شد. بيشترين ارتفاع بوته از تيمار هشت بار آبياري و تيمار ۲۲۵ کيلوگرم در هکتار حاصل شد که اختلاف معني داري با ساير تيمارها داشت. بيشترين درصد موسيلاژ و غلظت پرولين از تيمار سه بار آبياري و بيشترين ميزان عملکرد موسيلاژ و غلظت كربوهيدرات از تيمار هشت بار آبياري در طول فصل رشد به دست آمد. در بين تيمارهاي كود گوگرد نيز بالاترين مقدار تمامي اين صفات از تيمار مصرف ۲۲۵ كيلوگرم كود گوگرد حاصل گرديد. عملکرد دانه با تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملكرد بيولوژيكي و عملكرد موسيلاژ همبستگي مثبت و معني داري داشت.

© حقوق سایت محفوظ است