۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مقاله بررسي اثر سطوح مختلف آب و مالچ پلاستيک بر عملکرد و کارايي مصرف آب گوجه‌ فرنگي در روش آبياري قطره اي سطحي و زير‌سطحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۹۰ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰۲۵ تا ۱۰۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سطوح مختلف آب و مالچ پلاستيک بر عملکرد و کارايي مصرف آب گوجه‌ فرنگي در روش آبياري قطره اي سطحي و زير‌سطحي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري قطره اي
مقاله خاکپوش
مقاله کم آبياري
مقاله گوجه فرنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به ‌منظور بررسي تاثير خاکپوش پلاستيک، روش آبياري قطره اي و مقادير مختلف آب بر عملکرد، کارايي مصرف آب خصوصيات کيفي گوجه ‌فرنگي (رقم موبيل) با استفاده از طرح آماري کرت‌ هاي دوبار خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در دو سال زراعي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در سه تکرار به اجرا درآمد. آزمايش در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي انجام شد. فاکتورهاي طرح شامل مقادير آب در سه سطح (۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد آب مورد نياز کامل گياه) در پلات اصلي، روش آبياري قطره اي در دو سطح (سطحي و زيرسطحي) در پلات فرعي و خاکپوش در دو سطح (بدون پوشش و خاکپوش پلاستيک) در پلات فرعي فرعي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد که اثر ميزان آب آبياري، روش آبياري و خاکپوش روي عملکرد و کارآيي مصرف آب در سطح احتمال ۱ درصد معني دار بود. عملکرد گوجه فرنگي در سه سطح آبياري ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد به ‌ترتيب ۳۱٫۱۴۱، ۵۴٫۵۷۵ و ۶۲٫۲۶۵ تن در هکتار به ‌دست آمد که با هم اختلاف معني دار داشتند. بيشترين ميزان کارايي مصرف آب با مقدار ۷٫۸۸۱ کيلوگرم بر متر‌مکعب در تيمار ۸۰ درصد آب مصرفي به ‌دست آمد. ميزان کارايي مصرف آب در دو تيمار ۶۰ و ۱۰۰ درصد به ‌ترتيب برابر با ۵٫۹۵۵ و ۷٫۲۳۲ کيلوگرم بر متر‌مکعب بود. مقدار عملکرد در دو روش آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي به ‌ترتيب برابر با ۴۳٫۳۸۰ و ۵۵٫۲۷۴ تن در هکتار بود که با هم اختلاف معني دار داشتند. روش آبياري قطره اي زيرسطحي با ميزان کارايي ۷٫۹۲۷ کيلوگرم بر متر‌مکعب نسبت به روش قطره اي سطحي برتر بود. مقدار عملکرد در تيمار بدون خاکپوش برابر با ۴۲٫۷۱۴ و در تيمار خاکپوش برابر با ۵۵٫۹۴۱ تن در هکتار بود. با کاربرد خاکپوش، مقدار کارايي مصرف آب حدود ۳۰ درصد افزايش يافت. در نهايت سطح ۸۰ درصد آب مصرفي با کاربرد روش آبياري قطره اي زيرسطحي و استفاده از خاکپوش به عنوان تيمار برتر انتخاب گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است