۱۳۹۴-۱۲-۲۳

مقاله بررسي اثر سازگارکننده بر خواص نانو کامپوزيت اتيلن- پروپيلن دي ان مونومر تقويت شده با نانولوله کربني چندديواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سازگارکننده بر خواص نانو کامپوزيت اتيلن- پروپيلن دي ان مونومر تقويت شده با نانولوله کربني چندديواره
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو کامپوزيت
مقاله نانو لوله کربني چندديواره
مقاله سازگارکننده EPDM-g-MAH
مقاله خواص مکانيکي
مقاله مشخصات پخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمه مولوي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: باقري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نادري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانوکامپوزيت سه تايي بر پايه آميخته اتيلن- پروپيلن دي ان مونومر (EPDM) و اتيلن- پروپيلن دي ان مونومر پيوند شده با مالئيک انيدريد (EPDM-g-MAH) با غلظت هاي متفاوت (۷-۰ قسمت وزني) نانولوله کربني چندديواره (MWCNT) روي غلتک آزمايشگاهي تهيه شد. بررسي نقش EPDM-g-MAH به عنوان سازگارکننده و اثر غلظت هاي مختلف نانولوله کربني روي خواص مکانيکي، رئولوژيکي و مشخصات پخت نانوکامپوزيت بررسي شد. رفتار پخت نانو کامپوزيت هاي تهيه شده با استفاده از رئومتر پخت لاستيک مطالعه شد. همچنين، ريزساختار نانوکامپوزيت ها با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني پويشي مشاهده شد. آزمون هاي رئولوژيکي نانوکامپوزيت ها نيز به وسيله تحليل گر فرايند لاستيک انجام شد. مشاهده شد، با افزايش غلظت MWCNT در کامپوزيت سازگار شده، زمان پخت و زمان برشتگي آميزه کاهش مي يابد، در حالي که بيشينه و کمينه گشتاور افزايش نشان مي دهد. اين نتايج در توافق با اطلاعات حاصل از آزمون تورم نمونه هاست. با افزايش غلظت نانو لوله ها، کاهش تورم در حلال مشاهده شده که مي توان به بهبود برهم کنش در فصل مشترک ميان نانو لوله ها و ماتريس به سبب وجود سازگارکننده MAH-g-EPDM نسبت داد. مطالعات شکل شناسي سطح شکست حاکي از اين مطلب بود که وجود سازگارکننده EPDM-g-MAH موحب بهبود پراکنش نانو لوله ها در ماتريس شده و پراکنش يکنواخت همراه با مقدار اندکي کلوخگي مشاهده شده است. از طرفي، وجود نانولوله ها در ماتريس سبب زبرترشدن سطح شکست شد. همچنين، خواص مکانيکي شامل استحکام کششي و ازدياد طول تا پارگي نانوکامپوزيت EPDM/MWCNT سازگار شده نتايج بهتري را در مقايسه با کامپوزيت سازگار نشده نشان داد. خواص رئولوژيکي شامل مدول ذخيره (G¢) و گرانروي مختلط (h*) با افزايش غلظتMWCNT ، به ترتيب افزايش و کاهش يافت.

© حقوق سایت محفوظ است