۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثر روغن ‌هاي فرار بر روي واكنش گليكه شدن آلبومين به روش in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در گياهان دارويي از صفحه ۷۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر روغن ‌هاي فرار بر روي واكنش گليكه شدن آلبومين به روش in vitro
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن‌ هاي فرار
مقاله ديابت مليتوس
مقاله گليكاسيون آلبومين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: ماني كاشاني خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديابت مليتوس يكي از شايع ‌ترين بيماري ‌ها در جوامع بشري است كه مقابله با عوارض ناشي از آن هزينه هنگفتي را به سيستم درماني تحميل مي‌ نمايد. مهمترين و شاخص‌ ترين علامت كلينيكي آن افزايش قند خون مي ‌باشد كه منجر به گليكه شدن پروتئين ‌هاي مختلف بدن مي ‌گردد كه اين امر باعث تغيير ماهيت، ساختمان و عملكرد بيوشيميايي آنها مي‌ شود. يكي از راه‌ هاي احتمالي درمان ديابت مليتوس، كاهش يا مهار اين واكنش است. به نظر مي ‌رسد كه استفاده از روغن ‌هاي فرار در اين راه مفيد و موثر مي‌ باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير برخي از تركيبات تشكيل دهنده روغن‌ هاي فرار نظير پولگون‌، تيمول‌، ژرانيول‌، لينالول و ليمونن بر روي واكنش گليكه شدن آلبومين در in vitro مي ‌باشد. بدين منظور در حضور غلظت ‌هاي مختلف هر يك از اين تركيبات، واكنش گليكه شدن آلبومين به صورت in vitro انجام شد و با روش تيوباربيتوريك اسيد مورد سنجش قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد كه تركيبات مورد مطالعه در غلظت ‌هاي سه گانه ۱ g/dl، ۰٫۲ g/dl و ۰٫۰۱ g/dl داراي اثر مهاري بر واكنش گليكه شدن آلبومين مي ‌باشند و در اين ميان‌، تيمول در غلظت ۱ g/dl داراي بيشترين مهار بود (۹۴ درصد). ترتيب اثرات تركيبات فوق‌، به صورت زير است:
لينالول < ليمونن < پولگون < ژرانيول < تيمول
نتايج اين تحقيق نشان داد كه تركيبات تشكيل دهنده روغن ‌هاي فرار باعث كاهش واكنش گليكاسيون آلبومين گرديدند.

© حقوق سایت محفوظ است