۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثر روش هاي مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهري، تخلخل، رطوبت خاك و عملكرد گندم در شرايط ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۱۸ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر روش هاي مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهري، تخلخل، رطوبت خاك و عملكرد گندم در شرايط ديم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخم
مقاله وزن مخصوص ظاهري
مقاله تخلخل
مقاله رطوبت خاك
مقاله عملكرد بيولوژيك گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيم زاده سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پالا مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر روش هاي مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهري خاک، تخلخل، تغييرات رطوبت خاک و عملکرد گندم ديم، آزمايشي از سال زراعي ۶۵-۱۳۶۴ تا سال زراعي ۷۷-۱۳۷۶ در مرکز بين المللي ايکاردا به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار به اجرا در آمد. تيمارهاي شخم شامل شخم برگردان دار، شخم با گاوآهن قلمي، شخم با گاوآهن پنجه غازي و سيستم بدون شخم بود. نتايج آزمايش نشان داد که شخم برگردان دار در عمق صفر تا ده سانتيمتري خاک در مقايسه با ساير روش هاي شخم داراي وزن مخصوص ظاهري کمتري بود و در عمق ۱۰ تا ۲۰ سانتيمتري سيستم بدون شخم بيشترين وزن مخصوص ظاهري را دارا بود. در عمق ۲۰ تا ۳۰ و ۳۰ تا ۴۰ سانتيمتري خاک، شخم با گاوآهن پنجه غازي در مقايسه با ساير تيمارها داراي وزن مخصوص ظاهري بيشتري بود. برعکس در لايه صفر تا ده سانتيمتري خاک در تيمار شخم با گاوآهن برگردان در مقايسه با ساير تيمارها تخلخل بيشتري داشت. در عمق ۱۰ تا ۲۰ سانتيمتري، سيستم بدون شخم داراي کمترين درصد تخلخل بود و در عمق ۲۰ تا ۳۰ و ۳۰ تا ۴۰ سانتيمتري کمترين درصد تخلخل مربوط به شخم با گاوآهن پنجه غازي بود. ذخيره رطوبت خاک در تيمارهاي مختلف شخم در سال زراعي ۶۷-۱۳۶۶ که يک سال پر باران بود در هيچ يک از تاريخ هاي نمونه برداري اختلاف زيادي نداشت ولي در سال زراعي ۶۹-۱۳۶۸ که يک سال کم باران بود، اختلاف موجود در ذخيره رطوبت در تيمارهاي مختلف شخم به طور معني داري بيشتر بود. در اين سال زراعي در تمام تاريخ هاي نمونه برداري، تيمار شخم با گاوآهن برگردان دار در مقايسه با ساير تيمارها رطوبت کمتري داشت وسيستم بدون شخم بيشترين مقدار رطوبت را دارا بود. در سال زراعي ۷۲-۱۳۷۱ که سالي با بارندگي متوسط بود، تيمار شخم با گاوآهن برگردان دار در مقايسه با ساير تيمارها رطوبت کمتري داشت. متوسط عملکرد بيولوژيک، عملکرد کاه و عملکرد دانه در سال هاي آزمايش در تيمار بدون شخم به صورت معني داري از ساير تيمارهاي شخم کمتر بود ولي بين سه تيمار شخم برگردان دار، قلمي و پنجه غازي اختلاف معني دار وجود نداشت.

© حقوق سایت محفوظ است