۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي اثر روش هاي كاشت نم كاري (هيرم كاري) و خشكه كاري بر روي عملكرد ژنوتيپ هاي لوبيا چيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر روش هاي كاشت نم كاري (هيرم كاري) و خشكه كاري بر روي عملكرد ژنوتيپ هاي لوبيا چيتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا چيتي
مقاله رقم
مقاله هيرم كاري
مقاله خشكه كاري
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مهربان افشين
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري مازندراني منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: دري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقايسه دو روش کاشت هيرم کاري و خشکه کاري در لوبيا، آزمايشي بر روي چهار رقم لوبيا چيتي در ايستگاه ملي تحقيقات لوبياي خمين، در طي سال هاي زراعي ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ اجرا گرديد. آزمايش به صورت طرح کرت هاي خرد شده نواري (Split block) با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار، با دو عاملA و B اجرا گرديد. عاملA  در کرت هاي عمودي و در چهار سطح شامل ارقام لوبيا چيتي تلاش، محلي خمين،G-14088  و C.O.S-16 و عاملB  در کرت هاي افقي و در دو سطح روش کاشت هيرم کاري و خشکه کاري بررسي گرديد. در اين بررسي تراکم ثابت ۲۰ cm×۱۴ cm (357142 بوته در هکتار) در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که بين ارقام از نظر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، و عملکرد اختلاف معني دار وجود دارد. رقم لوبيا چيتي محلي خمين با ارتفاع ۹۵ سانتيمتر بيشترين ارتفاع بوته، و رقم تلاش با تعداد ۱۳٫۹۵ غلاف، بيشترين تعداد غلاف در بوته را داشت. رقم C.O.S-16 بيشترين تعداد دانه به تعداد ۶۰ دانه در بوته و بيشترين عملکرد به مقدار ۲۸۰۹ کيلوگرم در هکتار را داشت. در بررسي روش هاي کاشت مشاهده شد که در روش کشت هيرم کاري ارتفاع بوته بيشتر بود. به علاوه تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و در نتيجه عملکرد نيز بيشتر بود. بررسي اثر متقابل بين ارقام مختلف لوبيا چيتي و روشهاي کشت نشان داد که بيشترين تعداد غلاف در بوته به تعداد ۱۴ عدد، تعداد دانه در بوته به تعداد  60دانه و در نتيجه عملکرد به مقدار ۲۹۵۲ کيلوگرم در هکتار مربوط به رقم C.O.S-16 در روش هيرم کاري بود.

© حقوق سایت محفوظ است